Now showing items 247-266 of 484

  • Kan formueseffekter forklare utviklingen i privat konsum? 

   Jansen, Eilev S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   En ny konsumfunksjon i SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at realformuen har en klar effekt på husholdningenes konsum. Boligformuen utgjør en betydelig andel av denne formuen. Den nye konsumfunksjonen er homogen i ...
  • Kan regional utdanning hjelpe mot sentralisering? 

   Rosnes, Orvika; Vennemo, Haakon; Hansen, Wiljar; Johansen, Bjørn Gjerde; Skjerpen, Terje; Bruvoll, Annegrete; Erraia, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Halvparten av befolkningsveksten de siste 25 årene har skjedd i Oslo og Viken. Det er neppe en politisk ønsket utvikling. For å motvirke utviklingen har flere offentlige ekspertutvalg foreslått å desentralisere høyere ...
  • Karbonlekkasje: Årsaker og virkemidler 

   Bye, Brita; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Karbonlekkasje blir sett på som et av de viktigste problemene ved utforming av klimapolitikk i enkeltland eller grupper av land. I denne artikkelen diskuterer vi karbonlekkasje knyttet til klimapolitikk i Norge eller en ...
  • Keynesiansk eller klassisk arbeidsløshet? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1984)
   Vi vet at sosialekonomiske teoretikere i løpet av de siste 10-15 år har gjort en stor innsats for å utforske arbeidsleshetens årsaker og å angi botemidler mot den. - Hvis jeg - som et tankeeksperiment - går til norske ...
  • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Klimabidrag fra Norge 

   Bye, Torstein; Hoel, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Den siste IPCC rapporten antyder at det må foretas store utslippsreduksjoner om vi skal greie å hindre en global oppvarming på mer enn 2 grader framover. Norge bør bidra sterkt til å få en ny og mer omfattende avtale ...
  • Klimaendringer og verdens matvaresituasjon 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Det har blitt hevdet at de menneskeskapte klimaendringene utgjør en trussel mot verdens matvareproduksjon. Disse påstandene har ikke grunnlag i forskningen på feltet. Klimaendringene vil trolig i liten grad påvirke ...
  • Klimaendringer og økonomisk utvikling : mot katastrofe eller velstand? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2007)
   FNs klimapanel (IPCC) hevder med stor grad av troverdighet at den økende konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fører til klimaendringer med alvorlige konsekvenser. Disse advarslene kan man ikke ignorere. Men vi må ...
  • Klimameldingen - svake mål og svake virkemidler 

   Hagem, Cathrine (Journal article, 2012)
   Klimameldingen nedtoner ambisjonen for innenlandske utslippsreduksjoner. Og godt er det. Vi unngår dermed mange dyre tiltak uten klimagevinst. En del av forslagene i meldingen er god samfunnsøkonomi, andre er det ikke. ...
  • Klimapolitikk, teknologiutvikling og markedsmakt 

   Greaker, Mads; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Teknologiutvikling vil være viktig for de framtidige kostnadene ved å redusere CO2-utslipp. Det gjelder spesielt for CO2-fangst, som kan spille en sentral rolle internasjonalt om et par tiår. Både klima- og teknologipolitikken ...
  • Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag? 

   Hagem, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   I denne artikkelen vil jeg gå inn på noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet,og vise at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk ...
  • Kommentar til Nasjonalbudsjettet - 1989 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1988)
   Den sittende regjering har sterk tro på at etterspørselsregulering er et ganske effektivt virkemiddel for å styre aktivitetsnivået i økonomien. I mange år har denne tilsynelatende enkle resept vært betraktet med stor skepsis ...
  • Kommentarer til Holden(II)-utvalgets NOU 2003:13 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   For dem som forventet at Holden-utvalget skulle finne nye fikse patentløsninger på Norges problemer med konkurranseevnen, vil nok NOU 2003:13 være en skuffelse. Utvalget slår snarere fast at velkjente og velprøvde ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Mine kommentarer i det følgende begrenser seg til det makroøkonomiske stoffet i NB-11, og jeg vil peke på noen mangler som kanskje ikke ville vært der dersom faglige hensyn hadde vært enerådende.
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2010)
   De fleste kommentarer til Statsbudsjettet (SB) består av relativt rituell kritikk og skuffelse fra politisk opposisjon og interessegrupper over hvordan regjeringen vil prioritere innenfor sin ramme, i 2011 anslått til ...
  • Kommunenes beskatningsfrihet og stabiliseringspolitikken 

   Johansen, Per Richard (Journal article, 2005)
   Makroøkonomiske stabiliseringshensyn kan ikke begrunne dagens sterke begrensninger i kommunene beskatningsrett. Endringer i norsk økonomi over tid har gjort at kommunenes betydning for stabiliseringspolitikken er blitt ...
  • Konflikt mellom handel og miljø - eller burde miljøbevegelsen omfavne fri handel? 

   Greaker, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Mange frykter at liberalisering av handel og kapitalbevegelser vil lede til dårligere kår for miljøvernet. Siden miljøreguleringer påfører bedriftene kostnader til rensing, vil eksportbedrifter enten flytte fra strenge ...
  • Den konjunkturpolitiske handlefridomen i finanspolitikken 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1962)
   I moderne finanspolitisk litteratur er det vanleg å gå ut frå at statsfinansane skal spele ei viktig rolle i konjunkturpolitikken, dvs. i dei offentlege freistnadene på å få til ein etterspurnad etter varer og tenester ...
  • Konkurransen under debatt : innledningsforedrag til Sosialøkonomenes høstkonferanse 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1963)
   I klassisk sosialøkonomisk teori blir, som vi vet, konkurransen tildelt en dobbelt rolle. Konkurransen blir for det første oppfattet som drivkraften i det økonomiske framskrittet. Den straffer den udyktige og belønner ...
  • Konsekvenser av en 10 prosents depresiering av norske kroner 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 1993)
   Artikkelen belyser virkningene av en hypotetisk depresiering på 10 prosent. Pr. 12. januar [1993] har den norske kronen svekket seg med 4,8 prosent i forhold til ECU som følge av krone-flyten 10. desember 1992. Beregningene ...