Now showing items 1-20 of 310

  • Nytte-kostnadsanalyser og politiske vurderinger 

   Nyborg, Karine (Journal article, 1995)
   Artikkelen behandler hvilke krav en bør stille til prosjektanalyser som skal inngå som bakgrunnsmateriale for politiske beslutningsprosesser. Blant annet bør det gis informasjon om prosjektets virkning på miljø og andre ...
  • Framskrivning av avfallsmengder i Norge 

   Bruvoll, Annegrete; Ibenholt, Karin (Journal article, 1995)
  • Avfallsavgifter : ein studie av avgifter på emballasjeråvarer 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 1996)
  • Planlagte reformer og arbeidskraftbehov i det kommunale tjenestetilbudet mot år 2010 

   Aas, Eline (Journal article, 1998)
   For å holde 1997-nivå på tjenestetilbudet i kommunale sektorer, må sysselsettingen i kommuneforvaltningen øke med tilsammen om lag 40 000 årsverk (10 prosent) i årene frem mot 2010. Årsaken er en økning i antall eldre. ...
  • Den store gjettekonkurransen : treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser 

   Bjønnes, Geir Høidal; Isachsen, Arne Jon; Stoknes, Svein Oskar (Journal article, 1998)
   I denne studien måler vi hvor godt syv ulike institusjoner har gjettet på fire makroøkonomiske variable, med hovedvekt på perioden 1988-1996. Bankforeningen kommer ut på topp, etterfulgt av Norges Bank og Kreditkassen på ...
  • Regional mobilitet i arbeidsstyrken : bruttostrømsanalyser og tilbudssidetilpasninger i de regionale arbeidsmarkedene 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen oppsummeres resultater fra en analyse av sammenhenger mellom geografisk mobilitet og status på arbeidsmarkedet. Analysen viser at arbeidsledige har en betydelig større mobilitet mellom fylkene enn ...
  • Økonomiske målsettinger og resultater av energiloven 

   Bye, Torstein; Halvorsen, Bente (Journal article, 1998)
   Norsk kraftsektor har vært gjennomregulert og offentlig dominert i om lag 90 år, blant annet av hensynet til norsk eierrett til naturressursene ved begynnelsen av århundret og usikkerhet ved store kapitalplasseringer i ...
  • Forsikring i nasjonalregnskapet 

   Hansen, Halvard; Olsen, Kristin (Journal article, 1998)
   Som de fleste andre tjenesteytende næringer bidrar forsikringsnæringene stadig mer til verdiskapningen i norsk økonomi, og i 1995 sto forsikring for vel 1 prosent av bruttonasjonalprodukt og ca. 0,7 prosent av samlet ...
  • Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen gir begrensninger på utslippene av CO2 fra Annex B-landene. Ved hjelp av tilstrekkelig høye priser på omsettbare utslippskvoter kan Kyoto-kravet oppfylles. Denne studien ser både på hvilken internasjonal ...
  • Hva betyr en gjennomføring av Kyotoprotokollen for det norske og nordiske kraftmarkedet? 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen mulige virkninger for kraftproduksjon, -handel, -priser og -etterspørsel i Norden i 2010 som kan følge hvis Kyotoprotokollen iverksettes. Vi bruker en nordisk kraftmarkedsmodell ...
  • Utslipp av metan og kvotepriser på klimagasser 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen åpner for fem andre klimagasser i tillegg til CO2. Kvoteprisen på klimagasser vil avhenge av kostnadene ved reduksjoner av alle disse gassene. En kostnadseffektiv reduksjon både nasjonalt og internasjonalt ...
  • Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi 

   Bjørnland, Hilde Christiane (Journal article, 1998)
   Denne artikkelen analyserer kildene til konjunktursykler i Norge i perioden 1973-1994, ved å bruke en liten økonometrisk modell for en åpen økonomi. Variablene som er inkludert i modellen er; BNP, arbeidsledighet, pris, ...
  • Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet 

   Fæhn, Taran; Jørgensen, Jørn-Arne; Åvitsland, Turid (Journal article, 1998)
   I de senere årene har den norske handelspolitikken hatt klare intensjoner om liberalisering. Blant annet har Norge i løpet av 1990-tallet ratifisert to omfattende internasjonale handelsavtaler, nemlig avtalen om det ...
  • Hva bestemmer prisfølsomheten i den norske eletterspørselen? 

   Holmøy, Erling; Olsen, Øystein; Strøm, Birger (Journal article, 1998)
   Artikkelen analyser prisfølsomheten i den samlede norske el-etterspørselen. Ved hjelp av den anvendte likevektsmodellen MSG-6 anslås el-etterspørselen å falle med ca. 0,3 prosent pr. prosent økning i elprisen. Artikkelen ...
  • Satelittregnskap for petroleumsressursene 

   Todsen, Steinar (Journal article, 1998-05)
   I denne artikkelen publiseres de første resultatene fra satelittregnskapet for petroleumsressursene. Det gir en oversikt over beholdninger og beholdningsendringer av råolje, NGL og naturgass på norsk kontinentalsokkel, ...
  • Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875) 

   Søbye, Espen (Journal article, 1998-05)
   Industristatistikk ble første gang publisert av Det statistiske Bureau den 20. juni 1876 og gjaldt for årene 1866-70. I forbindelse med en pågående utarbeidelse av historisk statistikk1 for industri blir det vurdert om ...
  • KOSTRA - ny giv for sammenlignbar statistikk for kommuner og fylkeskommuner 

   Sand, Paal (Journal article, 1998-11)
   Innrapportering av data fra kommuner og fylkeskommuner til staten er idag preget av et mangfold av rapporteringsordninger som i liten grad er koordinert og det er stor mangel på bruk av felles standarder og definisjoner. ...
  • Historisk nasjonalregnskap 

   Skoglund, Tor (Journal article, 1998-11)
   Statistisk sentralbyrå publiserte i 1965 nasjonalregnskapstall for perioden 1865-1960. Siden har SSB gjennomført to omfattende hovedrevisjoner av det norske nasjonalregnskapet uten at de historiske tallseriene er revidert. ...
  • Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft 

   Stølen, Nils Martin (Journal article, 1999)
   Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 1996-1998 

   Halvorsen, Tore (Journal article, 1999)
   Statistisk sentralbyrå publiserte i Ukens statistikk nr. 17 1999 endelige nasjonalregnskapstall for 1996 og nye foreløpige tall for 1997 og 1998. De nye resultatene presenteres også i tabellvedlegget til dette nummeret ...