Recent Submissions

 • Bør forventet levealder beregnes for små befolkninger? 

  Pedersen, Hilde Eirin (Journal article, 2011)
  Det er store geografiske forskjeller i dødeligheten i Norge. For eksempel har finnmarkinger lenge hatt en forventet levealder ved fødselen som er omtrent tre år lavere enn personer fra Sogn og Fjordane. Det er stor interesse ...
 • Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? 

  Bøeng, Ann Christin (Journal article, 2011)
  Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv om fornybar energi til EU i juli 2011, der det ble lagt fram et mål på 67,5 prosent andel fornybar energi for Norge i 2020. Det tilsier en økning på 7,6 prosentenheter ...
 • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2010 

  Gimming, Kristian; Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor; Sørensen, Knut Ø. (Journal article, 2011)
  Næringsinndelingen i nasjonalregnskapet er nå tilpasset SSBs nye næringsstandard SN2007 som bygger på EU-standarden NACE Rev. 2. Alle EU- og EØS-land er forpliktet til å ta i bruk denne standarden fra høsten 2011. ...
 • Faste priser og kjedingsavvik - hvorfor summerer ikke fastpristallene seg? 

  Hernæs, Kjersti Helene (Journal article, 2011)
  ”De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til summen på grunn av kjedingsavvik.” Dette kan man lese i underteksten på flere av tabellene for nasjonalregnskapet i statistikkbanken, men hva betyr det? I ...
 • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken 

  Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2011)
  De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert. Dette skyldes det avtalte opplegget for videreføring ...
 • Innretning av støtte til biodrivstoff 

  Greaker, Mads (Journal article, 2001)
  Støttesystemene i EU og Norge er lite egnet til å fremme læring da dagens støtte til biodrivstoff i EU og Norge i første rekke kommer førstegenerasjons biodrivstoff til gode. Siden læringspotensialet for denne ...
 • Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? 

  Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2011)
  Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering reduserer imidlertid energiprisen og energiutgiftene, noe som gir mer penger igjen til forbruk. For eksempel indikerer data for 2009 at ...
 • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet 

  Skoglund, Tor (Journal article, 2011)
  SSB skal 22. november publisere tall fra en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. De reviderte tallene vil bli tilpasset ny statistikk og den nye næringsstandarden SN2007. Revisjonen bidrar til bedre kvalitet og ...
 • Statistikk som bistand 

  Wold, Bjørn K. Getz; Øvensen, Geir; Tuveng, Irene; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Journal article, 2011)
  I Norge har statistikk en viktig funksjon i faktabasert samfunnsplanlegging. Vårt nasjonale statistikksystem bidrar til at politiske beslutninger kan tas på grunnlag av et solid statistikkgrunnlag. Dette systemet bygger ...
 • Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

  Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
  Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
 • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

  Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
  Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
 • Blir korttidsinnvandrerne i Norge? 

  Berge, Christoffer (Journal article, 2011)
  Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i arbeidsinnvandringen til Norge. Dette gjelder særlig i korttidsinnvandringen, det vil si lønnstakere som ikke er registrert som bosatt. I denne artikkelen ser vi ...
 • Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

  Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik L. (Journal article, 2011)
  I denne artikkelen drøfter vi hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotprisen på kraft. Alminnelig forsyning utgjør om lag 70 prosent av det totale nettoforbruket av elektrisitet i ...
 • Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi 

  Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Journal article, 2011)
  Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene av gratis tildeling når bedriftene får tildelt et antall omsettelige ...
 • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

  Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
  Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
 • Befolkningsutviklingen 

  Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
  I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000. Dette skyldes at innvandringen økte betydelig fra 2009, til det høyeste nivået som noen gang er registrert. Utvandringen økte også ...
 • Noen problematiske begreper i nasjonalregnskapet - et historisk tilbakeblikk 

  Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor (Journal article, 2011)
  Nasjonalregnskapets oppgaver er ikke bare knyttet til tallfesting. Selve begrepsapparatet, og navnsettingen av begrepene, er i seg selv viktig for å forstå, analysere og kommunisere om ulike elementer i samfunnsøkonomie ...
 • Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? 

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix (Journal article, 2011)
  Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. ...
 • Norske husholdningers sparing 

  Halvorsen, Elin (Journal article, 2011)
  Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom ulike grupper. Sparingen øker med alder, menn sparer mer ...
 • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2011 

  Todsen, Steinar (Journal article, 2010)
  Forbedringer i nasjonalregnskapets beregningsmetoder og kildestatistikk innarbeides gjennom hovedrevisjoner eller tallrevisjoner omtrent hvert femte år. For å sikre konsistente tidsserier foretas det da også historiske ...

View more