Now showing items 1-20 of 310

  • Aksjer og inntektsfordeling 

   Fjærli, Erik; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2000)
   Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter, noe som bidro til at de registrerte inntektsforskje ...
  • Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt 

   Bye, Torstein (Journal article, 2004)
   Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger. I sju artikler drøftes framskrivinger av ...
  • Arbeidskraftbehov i det kommunale tjenestetilbudet mot 2060 

   Langset, Bjørg (Journal article, 2006)
   For å kunne opprettholde nivået på det kommunale tjenestetilbudet i årene framover, vil arbeidskraftbehovet øke med om lag 240 000 årsverk fram til 2060, det vil si en økning på nesten 70 prosent. Økningen i behovet for ...
  • Arbeidskraftbehov i pleie- og omsorgssektoren mot år 2050 

   Langset, Bjørg (Journal article, 2006)
   Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke sterkt etter 2020. For å holde 2003-nivå på kommunale pleie- og omsorgstjenester vil arbeidskraftbehovet kunne øke med om lag 130 000 årsverk, dvs det vil være om lag 120 ...
  • Arbeidsmarkedsmobilitet i like og ulike regionale arbeidsmarkeder 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2005)
   Denne artikkelen analyserer arbeidsmarkedsmobilitet i forskjellige kategorier av urbane og regionale arbeidsmarkeder med særlig vekt på omfang, struktur og kvalitet på den arbeidskraften som rekrutteres/ forsvinner. ...
  • Arbeidsmarkedsmobilitet, sysselsetting og yrkesdeltakelse etter nasjonalitet 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2006)
   Denne artikkelen analyserer arbeidsmarkedsmobilitet, sysselsetting og yrkesdeltakelse etter nasjonalitet. Vi analyserer omfang og innretning på mobiliteten, sammenhengen mellom regional sysselsettingsvekst og mobilitet, ...
  • Avfallsavgifter : ein studie av avgifter på emballasjeråvarer 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 1996)
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bye, Torstein; Bergh, Pål Marius; Kroken, Jon Ivar (Journal article, 2001)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring.Denne næringen utnytter fossefall og elvestrekninger, og det er billigere å utnytte noen fossefall enn andre. I et normalt marked vil en først bygge ut de billigste k ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bøeng, Ann Christin; Bye, Torstein (Journal article, 1999)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring. Dette skulle tilsi at avkastningen i denne næringen er høyere enn avkastningen i andre sektorer i økonomien, som ikke er grunnrentenæringer. Over en lang historisk ...
  • Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
   Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...
  • Bak Gini-koeffisenten : om inntektene fra forretningsvirksomheten til Norges største eiere 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2009)
   Gjennom hele 1990-tallet og fram til og med 2005 har inntektsulikheten i Norge økt, særlig fra 2002. Et viktig bidrag til økt inntektsulikhet har vært at kapitalinntekter, spesielt aksjeutbytter, har økt kraftig for dem ...
  • Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Barnehagesubsidier og økonomisk effektivitet 

   Håkonsen, Lars (Journal article, 2003)
   Artikkelen diskuterer hva som kan være samfunnsøkonomisk riktige nivåer på barnehagesubsidier. Det optimale subsidienivået, målt ved samfunnsøkonomisk effektivitet, ser ut til å ligge omtrent på samme nivå som i dag, ...
  • Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd 

   Telle, Kjetil; Pham, Hong (Journal article, 2009)
   Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.
  • Befolkningen blir eldre 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2004)
   Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde. Aldringen unngås ikke ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

   Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
  • Befolkningsframskrivninger 2009-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det legges til grunn et fortsatt høyt ...
  • Befolkningsframskrivninger 2010-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2010)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at vi forventer at innvandringsoverskuddet fortsatt ...