• Arbeidskraftbehov i det kommunale tjenestetilbudet mot 2060 

   Langset, Bjørg (Journal article, 2006)
   For å kunne opprettholde nivået på det kommunale tjenestetilbudet i årene framover, vil arbeidskraftbehovet øke med om lag 240 000 årsverk fram til 2060, det vil si en økning på nesten 70 prosent. Økningen i behovet for ...
  • Arbeidskraftbehov i pleie- og omsorgssektoren mot år 2050 

   Langset, Bjørg (Journal article, 2006)
   Behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke sterkt etter 2020. For å holde 2003-nivå på kommunale pleie- og omsorgstjenester vil arbeidskraftbehovet kunne øke med om lag 130 000 årsverk, dvs det vil være om lag 120 ...
  • Barnehageforliket - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2003)
   Barnehageforliket våren 2003 innebærer at fra 2005 skal foreldre maksimalt betale 1 500 kroner per måned for en barnehageplass, samtidig som at det skal være full behovsdekning. I denne artikkelen diskuteres effekter av ...
  • Etterspørsel etter arbeidskraft i industrien 

   Boug, Pål (Journal article, 1999)
   Sammenhengen mellom produksjon og sysselsetting har stor betydning for den langsiktige utviklingen i økonomien. Hvor raskt etterspørselen etter arbeidskraft reagerer på økonomisk politikk er viktig for konjunkturstyringen. ...
  • Jobb- og arbeidskraftsstrømmer i Norge : betydningen av ulike dataavgrensninger 

   Rønningen, Dag (Journal article, 2001)
   Tallfestingen av strømmer av jobber og arbeidstakere påvirkes av datamessige avgrensninger som legges til grunn. I artikkelen drøftes fire ulike avgrensninger knyttet til virksomhetsenhet og tidsenhet. Jobbskaping og ...
  • Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim (Journal article, 2011)
   Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. ...
  • Regional mobilitet i arbeidsstyrken : bruttostrømsanalyser og tilbudssidetilpasninger i de regionale arbeidsmarkedene 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen oppsummeres resultater fra en analyse av sammenhenger mellom geografisk mobilitet og status på arbeidsmarkedet. Analysen viser at arbeidsledige har en betydelig større mobilitet mellom fylkene enn ...
  • Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft 

   Stølen, Nils Martin (Journal article, 1999)
   Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt ...
  • Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft 

   Stølen, Nils Martin (Journal article, 2001)
   Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt i ...
  • Tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell 

   Rogdaberg, Gudrun; Stølen, Nils Martin (Journal article, 1999)
   På oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har Statistisk sentralbyrå utviklet et beregningsopplegg som fremskriver tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. ...