• Aldring av befolkningen og offentlige finanser på lang sikt 

   Bye, Torstein (Journal article, 2004)
   Dette nummeret av Økonomiske analyser belyser noen av de utfordringene som skapes av en kombinasjon av aldring av befolkningen og en videreføring av dagens velferdsordninger. I sju artikler drøftes framskrivinger av ...
  • Befolkningsframskrivninger 2009-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det legges til grunn et fortsatt høyt ...
  • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige. Slik dagens pensjonssystem er utformet må de yrkesaktive dekke dette. Utviklingen i demografi og tilbud ...
  • Befolkningsutviklingen 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000. Dette skyldes at innvandringen økte betydelig fra 2009, til det høyeste nivået som noen gang er registrert. Utvandringen økte også ...
  • Fortsatt sentralisering : regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre ...
  • Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene, dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandsk flyttemønster ...
  • Fruktbarhetsutviklingen i Norge 

   Rønsen, Marit (Journal article, 2005)
   I Norge i dag blir det født ca. 1,8 barn pr. kvinne. Det er langt færre enn på 1960- og 1970-tallet, da hver kvinne i gjennomsnitt fikk over 2,5 barn, men langt flere enn i mange andre land i Europa, der fruktbarheten har ...
  • Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge 

   Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Rendall, Michael; Couet, Christine; Robert-Bobée, Isabelle; Smallwood, Steve (Journal article, 2005)
   Stadig senere førstefødsler har vært et tydelig trekk ved fruktbarhetsutviklingen i Europa og andre deler av verden de siste tiårene. Samtidig har ulikhetene i fødealder mellom angloamerikanske og europeiske land økt. I ...
  • Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den nye befolkningsframskrivingen viser at folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, bortsett fra hvis innvandringen blir svært lav. Aldringen blir særlig rask etter 2010, og bosettingen blir stadig mer sentralisert. En ...
  • Hvor lenge kommer vi til å leve? : Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900–2060 

   Keilman, Nico; Pham, Dinh Quang (Journal article, 2005)
   Vi lever stadig lenger. Her presenteres en analyse av levealderen og aldersmønsteret i dødeligheten for norske menn og kvinner siden 1900. Vi har brukt den såkalte Lee-Cartermodellen for å kunne gi anslag på dødelighet ...
  • Inn- og utvandring blant innvandrere – hvor mange vil flytte i årene framover? 

   Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2005)
   Den langsiktige trenden for 1990-2004 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har omlag dobbelt så mange flyttet inn sammenlignet med hvor mange som har flyttet ut av landet. Det ...
  • Innenlandske flyttinger 

   Brunborg, Helge; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den framtidige regionale befolkningsutviklingen vil i stor grad bli bestemt av mønsteret for innenlands flytting. Både mobiliteten og omfordelingen av befolkningen mellom distriktene og sentrale strøk varierer over tid, ...
  • Nye befolkningsframskrivinger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger; Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2008)
   Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye befolkningsframskrivinger både for landet som helhet og for alle kommuner. I tillegg er det laget en egen framskriving av innvandrerbefolkningen. De nye beregningene viser at Norge ...
  • Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansbyrde 

   Fredriksen, Dennis; Gunnes, Trude; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2008)
   I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og fi nansieringsbyrde. Utgangspunktet for blant annet utdanning og ...
  • Pensjonskommisjonen bør ta usikkerhet i befolkningsutviklingen alvorlig 

   Keilman, Nico (Journal article, 2003-04)
   Pensjonskommisjonens utredning av et nytt pensjonssystem har naturlig nok et langsiktig perspektiv, faktisk helt frem til år 2050 og enda lenger. En viktig variabel i denne sammenheng er antall eldre. Men den foreløpige ...
  • Skaper høyt kommunalt forbruk flere arbeidsplasser og økt tilflytting? 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2008)
   I artikkelen analyseres sysselsettingseffekter og virkninger på nettoflytting av en økning i kommunalt konsum. På nasjonalt nivå er de største sysselsettingseffektene å finne i kommunal tjenesteyting. Sysselsettingseffektene ...
  • Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060 

   Nielsen, Vibeke Oestreich (Journal article, 2008)
   Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på de offentlige budsjettene gjennom økte pensjonsutgifter og høyere konsum av ...