• Klimaendringer giv lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden 

      Gabrielsen, Karina; Bye, Torstein (Journal article, 2005)
      Bruk av fossil energi gir utslipp av klimagasser og dette gir med stor sannsynlighet endringer i de globale klimaforhold. Endrede klimaforhold påvirker nedbørforhold, sammensetning av regn og snø ved at temperaturforhold endres, ...