• Framtidige CO2-utslepp : stor vekst i utslepp frå forbruk 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 2006)
   Norske utslepp av klimagassar er dels knytte til produksjonsaktivitetar, dels til konsumaktivitetar i Norge. Mykje av det vi produserer går til eksport, og ein del av forbruket kjem frå import. Gjennom olje- og kraftkrevjande ...
  • Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn? 

   Randers, Jørgen; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2006)
   Lavutslippsutvalget fikk våren 2005 i oppgave av regjeringen å utrede hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp med omlag to tredjedeler fra «dagens nivå» innen 2050. Dette er dramatiske reduksjoner, og mange vil ...
  • Klimaendringer giv lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden 

   Gabrielsen, Karina; Bye, Torstein (Journal article, 2005)
   Bruk av fossil energi gir utslipp av klimagasser og dette gir med stor sannsynlighet endringer i de globale klimaforhold. Endrede klimaforhold påvirker nedbørforhold, sammensetning av regn og snø ved at temperaturforhold endres, ...
  • Klimapolitikk og klimavennlige teknologier : ingeniørkunnskap i en makromodell 

   Fæhn, Taran; Jacobsen, Karl (Journal article, 2010)
   Artikkelen presenterer en empirisk basert modell for Norge, der kunnskap om økonomisk atferd og utslippsreduserende teknologier kombineres. Vi benytter modellen til å illustrere betydningen av å åpne for teknologivalg i ...
  • Konsekvenser for Norge av EUs fornybardirektiv 

   Bøeng, Ann Christin (Journal article, 2010)
   I henhold til EU’s fornybardirektiv skal andelen fornybar energi innen EU øke med 11,5 prosentenheter fra 2005 til 2020. Direktivet er EØS-relevant, og vil trolig bli implementert også i Norge. Norges krav er ikke fastlagt, ...
  • Om tømmerhogst og klimanøytralitet 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   Når man skal vurdere klimagevinsten av ulike bioenergitiltak, er det gjeldende praksis å anta at bioenergi er klimanøytralt. Dette innebærer at utslipp fra trevirke beregnes til å være null, til tross for at forbrenning ...
  • Raskere klimaendringer enn ventet? 

   Alfsen, Knut H. (Journal article, 2007)
   Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Klimaendringene kan bli større ...
  • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge : beregninger for Lavslippsutvalget 

   Åvitsland, Turid (Journal article, 2006)
   SSB har fått en konkret tiltakspakke fra Lavutslippsutvalget (LUU) med antakelser om kostnader, effektiviseringer (gevinster) og utslippsreduksjoner som følge av påbud om innføring av ny og mindre forurensende teknologi. ...
  • Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2011)
   Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering reduserer imidlertid energiprisen og energiutgiftene, noe som gir mer penger igjen til forbruk. For eksempel indikerer data for 2009 at ...