• Den store gjettekonkurransen : treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser 

   Bjønnes, Geir Høidal; Isachsen, Arne Jon; Stoknes, Svein Oskar (Journal article, 1998)
   I denne studien måler vi hvor godt syv ulike institusjoner har gjettet på fire makroøkonomiske variable, med hovedvekt på perioden 1988-1996. Bankforeningen kommer ut på topp, etterfulgt av Norges Bank og Kreditkassen på ...
  • Er særskilt støtte til "månelandingen" på Mongstad effektiv politikk? 

   Bye, Brita; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Journal article, 2009)
   Regjeringens ”månelandingsprosjekt” innebærer at norske myndigheter gir særskilt støtte til forskning og utvikling av teknologier for karbonfangst og -lagring. I denne artikkelen drøfter vi om en slik selektiv virkemiddelbruk er ...
  • Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875) 

   Søbye, Espen (Journal article, 1998-05)
   Industristatistikk ble første gang publisert av Det statistiske Bureau den 20. juni 1876 og gjaldt for årene 1866-70. I forbindelse med en pågående utarbeidelse av historisk statistikk1 for industri blir det vurdert om ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi 

   Bjørnland, Hilde Christiane (Journal article, 1998)
   Denne artikkelen analyserer kildene til konjunktursykler i Norge i perioden 1973-1994, ved å bruke en liten økonometrisk modell for en åpen økonomi. Variablene som er inkludert i modellen er; BNP, arbeidsledighet, pris, ...
  • Kommuensektorens betydning for makroøkonomien 

   Jansen, Eilev S.; Kolsrud, Dag (Journal article, 2008)
   Virksomheten i kommunene utgjør en betydelig andel av BNP Fastlands-Norge og den kan ikke detaljstyres av sentralmyndighetene. Kommunene tilpasser seg endrede rammevilkår med en tidsforsinkelse, i motsetning til hva som ...
  • Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger (Journal article, 2008)
   Inntekten, eller verdiskapningen, i Norge er nært knyttet til hvor mye vi jobber. En reduksjon i arbeidstiden vil derfor på sikt føre til at inntektene utenom oljeinntektene synker om lag tilsvarende. En kan håpe på noen ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2003)
   Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant ...
  • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge : beregninger for Lavslippsutvalget 

   Åvitsland, Turid (Journal article, 2006)
   SSB har fått en konkret tiltakspakke fra Lavutslippsutvalget (LUU) med antakelser om kostnader, effektiviseringer (gevinster) og utslippsreduksjoner som følge av påbud om innføring av ny og mindre forurensende teknologi. ...