• Eldrebølgen og offentlige finanser: Er de framtidige skatteinntektene undervurdert? 

   Holmøy, Erling; Aaberge, Rolf (Journal article, 2004)
   Det tegnes et dystert bilde av presset på offentlige finanser i tiårene framover i mange ”offisielle” framskrivninger. En av forutsetningene bak disse framskrivningene er at individenes gjennomsnittlige arbeidstilbud holder ...
  • Klimapolitikk og klimavennlige teknologier : ingeniørkunnskap i en makromodell 

   Fæhn, Taran; Jacobsen, Karl (Journal article, 2010)
   Artikkelen presenterer en empirisk basert modell for Norge, der kunnskap om økonomisk atferd og utslippsreduserende teknologier kombineres. Vi benytter modellen til å illustrere betydningen av å åpne for teknologivalg i ...
  • Kommuensektorens betydning for makroøkonomien 

   Jansen, Eilev S.; Kolsrud, Dag (Journal article, 2008)
   Virksomheten i kommunene utgjør en betydelig andel av BNP Fastlands-Norge og den kan ikke detaljstyres av sentralmyndighetene. Kommunene tilpasser seg endrede rammevilkår med en tidsforsinkelse, i motsetning til hva som ...