• Bedriftsnedleggelse gir flere lovbrudd 

   Telle, Kjetil; Pham, Hong (Journal article, 2009)
   Unge, ugifte menn som opplever at arbeidsplassen legges ned, begår mer kriminalitet enn tilsvarende menn som ikke opplever nedskjæringer.
  • Bør forventet levealder beregnes for små befolkninger? 

   Pedersen, Hilde Eirin (Journal article, 2011)
   Det er store geografiske forskjeller i dødeligheten i Norge. For eksempel har finnmarkinger lenge hatt en forventet levealder ved fødselen som er omtrent tre år lavere enn personer fra Sogn og Fjordane. Det er stor interesse ...
  • Eldre eller rikere? : en aldersjustering av tidstrenden i inntektsulikhet 

   Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article, 2010)
   Kombinasjonen av store barnekull etter krigen og en sterk sammenheng mellom alder og inntekt, vil kunne gi endringer i ulikhet uten at livstidsinntektene er endret. I denne artikkelen undersøker vi hvordan endringer ...
  • Færre menn blir fedre 

   Skrede, Kari (Journal article, 2004)
   Barnløsheten øker mer for menn enn for kvinner i dagens unge og yngre generasjoner. Det har også vært en markert nedgang i andelen menn som ved 40-årsalder bor sammen med barn (egne eller ste- barn) som de forsørger. Den ...
  • Hovedtrekk ved inntektsutviklingen for kvinner og menn i perioden 1982-2003 

   Skrede, Kari (Journal article, 2006)
   Inntektsforskjellene etter kjønn er større i arbeidsinntekt enn i samlet inntekt og disponibel inntekt. Kvinner er i større grad enn menn mottakere av offentlige overføringer og trygd knyttet til omsorg og forsørgelse av ...
  • Inntektsutviklingen i perioden 1982-2007 etter kjønn, livsfase og generasjon 

   Skrede, Kari (Journal article, 2010)
   I perioden 1982-2007 har det vært en markert realinntektsvekst i alle faser av livsløpet hvor vi kan sammenlikne eldre og yngre generasjoner. På 1990-tallet var det også en tilnærming mellom kvinners og menns inntekter, men ...
  • Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2010)
   Mange av de som starter selvstendig næringsvirksomhet i Norge gir seg etter kort tid. Dette gjelder spesielt blant nyetablerte næringsdrivende. Bedrifter startet av menn overlever lengre enn kvinners, og middelaldrende ...