Now showing items 246-265 of 272

  • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017. Dokumentasjon 

   Holmøy, Aina (Notater / Documents;2018/20, Working paper, 2018-05-07)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen for utsatte grupper, finansiert av by- og regionforskningsinstituttet NIBR. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt ...
  • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014. Dokumentasjon 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2015/20, Working paper, 2015-06)
   Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler har blitt gjennomført årlig siden 2012 av Statistisk sentralbyrå (SSB), og dette er dermed tredje gang den gjennomføres av SSB. Undersøkelsen er finansiert av Statens institutt for ...
  • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2015. Dokumentasjon 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2015/45, Working paper, 2015-12)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk- og rusmidler årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hovedformålet med undersøkelsen er å ...
  • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2016. Dokumentasjon 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar (Notater / Documents;2018/22, Working paper, 2018-05-11)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført undersøkelsen om tobakk- og rusmidler årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns ...
  • Undersøkelse om voksne og læring 2012. Dokumentasjonsrapport 

   Lagerstrøm, Bengt Oscar; Thomassen, Bente (Notater / Documents;2014/32, Working paper, 2014-08)
   I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en metodisk dokumentasjon fra Undersøkelse om voksne og læring 2012. Undersøkelse om voksne og læring er en del av Eurostat-undersøkelsen Adult Education Survey ...
  • Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim; Jensen, Arne (Notater;2019/42, Working paper, 2019-11-27)
   Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap. Det mangler mye ...
  • Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger 

   Holtsmark, Bjart (Notater / Documents;2017/18, Working paper, 2017-03-27)
   I dette notatet sammenlignes beregningene i Holtsmark (2017) med beregningene fra Miljødirektoratet. I et utkast til en konsekvensutredning fra Miljødirektoratet publisert på direktoratets nettsider 16. mars presenteres ...
  • Utslipp til luft av klimagasser fordelt på kommune. Dokumentasjon av metode og resultater 

   Aasestad, Kristin; Høie, Henning; Sandmo, Trond; Thovsen, Ketil Breckan (Notater / Documents;2016/4, Working paper, 2016-01)
   Denne analysen fordeler i overkant av 40 prosent av de totale klimagassutslippene fra norsk territorium til landets 428 kommuner. Beregningene omfatter klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) for ...
  • Utslipp til luft av PCB i Norge 1990-2014. Dokumentasjon av metode og resultater 

   Aasestad, Kristin (Notater / Documents;2016/17, Working paper, 2016-08-11)
   Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Miljødirektoratet beregnet de norske utslippene til luft av polyklorerte bifenyler (PCB) for perioden 1990-2014. Miljødirektoratet skal årlig rapportere utslipp av PCB til protokollen ...
  • Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt 

   Sky, Vibeke (Notater / Documents;2019/4, Working paper, 2019-01-23)
   Notatet er et sluttprodukt av forprosjektet med arbeidstittelen «Utvikling av en forløpsdatabase på barnevern». Gjennom dette forprosjektet har SSB bl.a. kartlagt mulighetene for å organisere barnevernsdata fra 2013 på ...
  • Utvinning av råolje og naturgass med rørtransport. Dokumentasjon av årsstatistikk 

   Skullerud, Håkon Frøysa (Notater / Documents;2018/34, Working paper, 2018-09-13)
   Dette notatet dokumenterer hvordan årsstatistikken for olje- og gassutvinning og rørtransport i Norge utarbeides, og er en oppfølger av tidligere dokumentasjonsnotater. Formålet med den årlige statistikken over næring ...
  • Utvinnings- og rørtransportnæringen i nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat 

   Tjønneland, Bård Ola (Notater / Documents;2018/17, Working paper, 2018-04-25)
   Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for petroleumsvirksomheten i nasjonal¬regnskapet. Notatet fokuserer på hvordan de to hovedkildene, ...
  • Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport 

   Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine; Hindenes, Ådne (Notater / Documents;2015/29, Working paper, 2015-08)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, ...
  • Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA 

   Pham, Dinh Quang (Notater / Documents;2017/44, Working paper, 2017-12-14)
   X-12-ARIMA har vært brukt i Statistisk sentralbyrå i mange år som et verktøy for sesongjustering. Det er en ikke parametrisk metode, der trend- og sesongkomponent blir estimert ved glidende gjennomsnittsteknikk, ikke ...
  • Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013. Dokumentasjonsrapport 

   Høstmark, Maria (Notater / Documents;2014/29, Working paper, 2014-07)
   Velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013 finansieres gjennom rammeavtalen SSB har med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om innvandrerrelatert statistikk. Årets undersøkelse er den ...
  • Velgerundersøkelsen 2015. Dokumentasjonsrapport 

   Lillegård, Magnar; Torsteinsen, Arnhild (Notater / Documents;2016/18, Working paper, 2016-08-19)
   SSB gjennomførte høsten 2015 en undersøkelse om valg i etterkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015. Formålet med undersøkelsen var å skaffe statistikk og kunnskap om ulike gruppers politiske deltakelse, ...
  • Velgerundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Falnes-Dalheim, Elisabeth; Bye, Lise Snellingen (Notater / Documents;2018/27, Working paper, 2018-06-21)
   Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2017 ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sin deltakelse ved valg. Undersøkelsen ...
  • Voksne i grunnskoleopplæring . En kartlegging av eksisterende registreringer og vurdering av alternative individrapporteringer 

   Moafi, Hossein (Notater / Documents;2018/47, Working paper, 2018-12-12)
   Notatet kartlegger omfanget og beskriver eksisterende registreringer av deltakere i grunnskoleopplæring for voksne. Målgruppen for denne kartleggingen og en eventuell fremtidig datainnsamling på individnivå, er deltakere ...
  • Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet : Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser 

   Sørensen, Knut Ø. (Notater / Documents;2017/14, Working paper, 2017-02-20)
   For mange formål er det større interesse knyttet til volumutviklingen i nasjonalregnskapet enn til utviklingen i de løpende tallene. Volumutviklingen, utviklingen i faste priser, beregnes ut fra løpende tall ved å korrigere ...
  • Volume measurement for non-market health and care services in the Norwegian national accounts 

   Øynes, Jeanette (Notater / Documents;2018/29, Working paper, 2018-06-28)
   This report documents a project aiming at improving the volume measurement for non-market nursing and social care in institutions and home-based health and social care services.