Now showing items 1-20 of 339

  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

   Barstad, Anders (Rapporter;2017/3, Research report, 2-03-17)
   Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
  • Eksakte metodar for analyse av 2x2 tabellar 

   Aaberge, Rolf (Rapporter;1979/20, Research report, 1979)
   Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i cellene er "stort". Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på ...
  • A dynamic model for qualitative choice behaviour : implications for the analysis of labour force participation when he total supply of labour is latent 

   Dagsvik, John K. (Rapporter fra Statistisk sentralbyrå;1980/11, Research report, 1980)
   The present report is a contribution to the theory of individual choice behaviour when the choices are made at different points of time and the alternatives are discrete. With the analysis of labour supply in mind the ...
  • Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar 

   Aaberge, Rolf (Rapporter;1980/22, Research report, 1980)
   Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i tabellcellene er "stort. Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler ...
  • Om måling av ulikskap 

   Aaberge, Rolf (Rapporter;1982/9, Research report, 1982)
   Eit av hovudføremåla med levekårsstatistikken er å gi informasjon om ulikskap i levekåra. For at vi skal kunne presentere informasjon om ulikskap på ein meiningsfull måte, må vi operasjonalisere dette omgrepet. I rapporten ...
  • Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår 

   Andersen, Arne; Aaberge, Rolf (Rapporter;1983/21, Research report, 1983)
   Ett av hovedformålene med en levekårsstatistikk er å belyse fordelingen av levekårene i befolkningen. En slik generell formulering av formålet kan imidlertid presiseres i en rekke ulike problemstillinger. Det er ganske ...
  • Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger 

   Dagsvik, John K.; Ljones, Olav; Strøm, Steinar; Aaberge, Rolf (Rapporter;1986/14, Research report, 1986)
   I denne rapporten analyseres gifte kvinners arbeidstilbud. Datamaterialet som utnyttes er hentet fra Levekårsundersøkelsen 1980 og Inntektsundersøkelsen 1979. Dette datamaterialet gir mulighet for å analysere sammenhengene ...
  • Statistisk beskrivelse av arbeidsledighetens lengde 

   Aaberge, Rolf (Rapporter;1987/20, Research report, 1987)
   Et sentralt problem for beskrivelse og analyse av arbeidsledighetens varighet, er at de publiserte data for fordelinger av ledighetens varighet strengt tatt ikke sier noe om de arbeidslediges tilbøyelighet til å gå ut ...
  • Inntektsulikhet i Norge 1973-1990 

   Strøm, Steinar; Wennemo, Tom; Aaberge, Rolf (Rapporter;1993/17, Research report, 1993)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av utviklingen i ulikhet i fordelingen av årsinntekt i Norge for perioden 1973-1990. Datamaterialet som benyttes er Inntekts- og formuesundersøkelsene for årene 1973, 1979, 1982, ...
  • Stochastic simulation of KVARTS91 

   Kolsrud, Dag (Rapporter;1993/20, Research report, 1993)
   This report documents stochastic simulations of the quarterly macroeconometric model KVARTS91, implemented in the TROLL software system. By means of stochastic simulation we want to see whether the standard deterministic model ...
  • Tid nok, men hva så? Tidsbruk og tidsopplevelse blant langtidsarbeidsledige 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;1995/20, Research report, 1995)
   Denne rapporten viser hvordan langtidsarbeidsledige bruker og opplever tiden sin, og utgjør en del av rapporteringen fra undersøkelsen av langtidsarbeidslediges levekår fra 1991. Undersøkelsen ble finansiert av Inntekt ...
  • Tidsbruk og arbeidsdeling blant norske og svenske foreldre 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;1995/22, Research report, 1995)
   I denne publikasjonen sammenlignes tidsmønsteret blant norske og svenske foreldre. Forskjeller og likheter sees.i lys av trekk ved familie- og arbeidsmarkedspolitikken i de to land. Foreldres aktivitets- og samværsmønster ...
  • Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet : generelle relasjoner med anvendelse på Oslo 

   Rosendahl, Knut Einar (Rapporter;1996/8, Research report, 1996)
   Denne rapporten beskriver sammenhenger mellom luftforurensning og ulike helseeffekter, slik de er påvist gjennom mange internasjonale studier. Det dokumenteres også hvordan disse effektene kan påvirke økonomisk aktivitet, ...
  • Energy demand, carbon emissions and acid rain : consequences of a changing Western Europe 

   Alfsen, Knut H.; Boug, Pål; Kolsrud, Dag (Rapporter;96/12, Research report, 1996)
   Employing a multisector energy demand model of thirteen Western European countries (SEEM) together with the RAINS model developed by IIASA, we in this report address the question of how much the European economic ...
  • Leid hjelp til husarbeid? Bruk av privat rengjøringshjelp 1980-1995 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;1997/6, Research report, 1997)
   Denne rapporten belyser bruk av, og ønsker om, privat rengjøringshjelp. De siste åra har Norge, i likhet med en rekke andre land, hatt en debatt om kjøp av hjelp til hus- og vedlikeholdsarbeid i private hjem. Debatten har ...
  • Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter = Divorce in Norway 1886-1995 by calender year and marriage cohort 

   Mamelund, Svenn-Erik; Brunborg, Helge; Noack, Turid (Rapporter;1997/19, Research report, 1997)
   Denne rapporten presenterer data om skilsmisser i Norge for kalenderår og ekteskapskohorter i perioden 1886-1995. Dette er første gang Statistisk sentralbyrå publiserer fullstendige data for skilsmisseutviklingen til ...
  • The costs of alternative policies 

   Bruvoll, Annegrete (Reports;1998/2, Research report, 1998)
   After decades with landfill and incineration as the most common waste treatment methods, the current main waste policy strategy has changed toward recycling. Also, most governments declare that source reduction, to reduce ...
  • Mellom to kulturer : fruktbarhetsmønstre blant innvandrerkvinner i Norge 

   Lappegård, Trude (Rapporter;2000/25, Research report, 2000)
   Denne rapporten presenterer registerbaserte analyser av fruktbarheten til innvandrerkvinner bosatt i Norge per 1. januar 1999. Rapporten er en del av prosjektet ”Registerbaserte analyser av fruktbarheten i Norge” som ble ...
  • Kontantstøtten - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling 

   Håkonsen, Lars; Kornstad, Tom; Løyland, Knut; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;2001/5, Research report, 2001)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Norges forskningsråd og har som hovedsiktemål å vurdere virkninger av kontantstøtten på arbeidstilbud og inntektsfordeling. Siden det er vanlig å anta visse tregheter i tilpasningene ...
  • Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Åserud, Remy (Rapporter;2002/15, Research report, 2002)
   Denne rapporten beregner kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å slå sammen to eller flere nabokommuner til en ny felleskommune. Beregningene viser effekter av flere eksempler på mulige sammenslåinger. Med utgangspunkt i ...