Now showing items 1-20 of 462

  • 2000-tallet: Fra optimisme til krise 

   Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn (Rapporter;2010/14, Research report, 2010)
   Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom ...
  • A comparison of the labour market integration of immigrants and refugees in Canada and Norway 

   Aalandslid, Vebjørn (Reports;2009/31, Research report, 2009)
   According to the OECD (2008), Canada’s immigrants score among the highest in the industrialised world when it comes to employment rates. Measured by employment rate Canada ranked 3rd (only surpassed by Portugal and ...
  • A practical approach for modelbased poverty prediction 

   Mathiassen, Astrid; Øvensen, Geir (Rapporter;2007/9, Research report, 2007)
   The objective of this report is to provide practical guidance for producing poverty estimates based on ”light” household surveys. Mathiassen (2005) outlines the theoretical model. A household budget survey is used to ...
  • Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : Delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen 

   Foyn, Frank; Lien, Guro (Rapporter;2007/49, Research report, 2007)
   SkatteFUNN-ordningen ble opprettet i 2002 som et tiltak for å stimulere næringslivets forskning og utviklingsvirksomhet (FoU). Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og samlet sluttrapport skal foreligge ...
  • Aktuelle skattetall 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/23, Research report, 1979-09-04)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistiske ...
  • Aktuelle skattetall 1980 Current Tax Data 1980 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/27, Research report, 1980-09-25)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistike ...
  • Aktuelle skattetall 1981 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1981/26, Research report, 1981-09-29)
   I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyrå et tallmateriale som er bearbeidet og tilrettelagt med sikte på å kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. En har lagt vekt på å illustrere ...
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner 

   Langørgen, Audun (Rapporter;2011/23, Research report, 2011)
   Inntektssystemet er et kriteriebasert system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene, administrert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det overordnete formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes ...
  • Analyse av ulikhet i fordelinger av levekår 

   Andersen, Arne; Aaberge, Rolf (Rapporter;1983/21, Research report, 1983)
   Ett av hovedformålene med en levekårsstatistikk er å belyse fordelingen av levekårene i befolkningen. En slik generell formulering av formålet kan imidlertid presiseres i en rekke ulike problemstillinger. Det er ganske ...
  • Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1980/7, Research report, 1980-04-25)
   Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å analysere utviklingen i elektrisitetsforbruket i 1978 og første halvår 1979. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå ...
  • Analyser av fritidsbyggområder. Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema 

   Haagensen, Trine (Rapporter;2017/34, Report, 2017-11-28)
   I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg. Mer enn 236 000 fritidsbygg er oppført utenfor ...
  • Arbeid og fritid - prioriteringer i det 21. århundre : makroøkonomiske konsekvenser ved redusert arbeidstid 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger; Holm, Inger (Rapporter;2008/18, Research report, 2008)
   Etter hvert som arbeidstakerne har blitt mer velstående har de også ønsket å redusere arbeidstiden. Fritid har i et slikt perspektiv vært et gode på lik linje med hi-fi anlegg og mobiltelefoner. Siden 1962 har den ...
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 : dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 

   Texmon, Inger; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/9, Research report, 2009)
   I denne rapporten dokumenteres et sett av resultater fra framskrivinger med modellen HELSEMOD der vi ser hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030. ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Zhiyang, Jia; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Arbeidstiden - mønstre og utviklingstrekk 

   Bø, Tor Petter; Kitterød, Ragni Hege; Køber, Tonje; Nerland, Sølve Mikal; Skoglund, Tor (Rapporter;2008/12, Research report, 2008)
   Det har vært en sterk nedgang i gjennomsnittlig arbeidstid etter den annen verdenskrig som følge av flere arbeidstidsreformer og at deltidsarbeid er blitt mer vanlig. Samtidig har det foregått en betydelig omfordeling ...
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge (Rapporter;2017/24, Report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen ...
  • Avgiftssystemer for CO2-utslipp ved klimamål for 2020 : effekter for handels- og tjenestenæringer 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Tsygankova, Marina (Rapporter;2011/20, Research report, 2011)
   Klimaforlikets mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020 kan nås med ulike virkemidler. Rapporten analyserer konsekvenser av å innføre uniforme eller differensierte avgifter på utslipp av CO2 slik at klimamålet for ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge :en empirisk analyse av perioden 1993-2001 

   Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne (Rapporter;2006/20, Research report, 2006)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fattigdom i Norge fra perioden 1993- 2001. Dessuten ønsker vi å studere i hvilken grad individer som har lav inntekt i en kort periode er utsatt ...
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger : en analyse basert på registerdata 

   Lyngstad, Jan; Epland, Jon (Rapporter;2003/12, Research report, 2003)
   Denne rapporten har som formål å belyse forekomsten av lavinntekt blant barn av enslige forsørgere i Norge. Den belyser i hvilken grad lavinntektsandelen blant barn av enslige forsørgere avviker fra lavinntektsandelen ...