Recent Submissions

 • Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018 

  Greaker, Mads; Lindholt, Lars (Rapporter;2019/34, Report, 2019-11-12)
  Ekstraordinær høy avkastning i en kommersiell sektor som baserer seg på en naturressurs omtales som grunnrente. Denne rapporten bruker nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå for å undersøke om det har vært ...
 • Pensjonsformue i Norge 2017 

  Smogeli, Per Ove; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/28, Report, 2019-10-08)
  Pensjonssystemet i Norge er komplisert og sammensatt av ulike pensjonsordninger. Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge som alle får. Jobber man i offentlig sektor har man i tillegg en ytelsesbasert ...
 • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035 

  Leknes, Stefan; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/26, Report, 2019-09-16)
  Helse- og omsorgstjenestene (HO) i Norge er av betydelig størrelse og sysselsatte 310 000 årsverk i 2017. Tjenestene forventes å vokse i takt med at befolkningen øker og eldes. Med rimelige forutsetninger kan sektoren innen ...
 • Energy in the SNOW model. Description of production and consumption of energy in Norway in the base year 2013 

  Lindholt, Lars (Rapporter;2019/22, Report, 2019-07-31)
  We present an input – output analysis of the various energy goods in the Norwegian economy in 2013 as it is classified in the SNOW-NO model. The report describes inter-industry relationships between energy industries and ...
 • Er skattesystemet mer omfordelende nå? 

  Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav; Jia, Zhiyang; Nygård, Odd Erik; Vattø, Trine Engh (Rapporter;2019/30, Report, 2019-10-10)
  I denne rapporten er ambisjonen å besvare spørsmålet om skattesystemet i 2019 er mer eller mindre omfordelende enn skattesystemet i 2013. Dette spørsmålet besvares ved å anvende skattesystemer i tidsperioden 2013–2019 på ...
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

  Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Report, 2019-10-29)
  De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
 • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge 

  Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2019/24, Report, 2019-08-22)
  At personer med innvandrerbakgrunn deltar i yrkeslivet anses som en viktig faktor for at de skal bli mest mulig integrert i samfunnet. Likevel kan en skjev sammensetning av sysselsatte med innvandrerbakgrunn på arbeidsplassene ...
 • Metoder for sosial rapportering 

  Barstad, Anders; Vrålstad, Signe (Rapporter;2019/32, Report, 2019-10-29)
  Sosial rapportering kan defineres som et system for innsamling, presentasjon og analyse av data om befolkningens velferd. Rapporteringen skal gjøre det mulig å følge den sosiale utviklingen i samfunnet, på samme måte som ...
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017 

  Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2019/23, Report, 2019-08-13)
  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, ...
 • Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Med historiske tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse 1975-2015 

  Kleven, Øyvin; Bergseteren, Tove (Rapporter;2019/25, Report, 2019-08-28)
  I forbindelse med det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget 09/09-2019 mottar SSB mange henvendelser om antall stemmeberettigede i kommunene. De helt nøyaktige oppgavene over antall stemmeberettigede etter ...
 • Tannregulering blant barn og unge. En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller 

  Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2019/27, Report, 2019-10-27)
  Barn og unge har rett på vanlig undersøkelse og behandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Tannregulering er ikke en del av tilbudet i det offentlige, og de som trenger regulering henvises til spesialiserte ...
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev 

  Perlic, Biljana; Albertsen, Daniel (Rapporter;2019/31, Report, 2019-10-11)
  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen. Denne satsingen har vært begrunnet ...
 • Beregninger av pensjonsformue 

  Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/29, Report, 2019-10-08)
  Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk skal vise fordelingen av inntekter og formue blant landets husholdninger. Formuesstatistikken omfatter finansiell formue (for eksempel bankinnskudd, aksjer, obligasjoner) ...
 • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger. Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? 

  Tønnessen, Marianne; Synøve N., Andersen (Rapporter;2019/13, Report, 2019-05-13)
  Flyktninger som får opphold i Norge blir vanligvis bosatt av statlige myndigheter i en av landets kommuner. Norge har mer enn 400 kommuner, og det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder forhold som for ...
 • Innvandrere og stortingsvalget 2017. Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning 

  Kleven, Øyvin (Rapporter;2019/17, Report, 2019-06-21)
  Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre. Størst andel av ...
 • Norskfødte med innvandrerforeldre - hvordan går det med dem? Demografi, utdanning, arbeid og inntekt 

  Kirkeberg, Mads Ivar; Dzamarija, Minja Tea; Bratholmen, Nadine Viktoria Lunde; Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/21, Report, 2019-07-04)
  Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen økt ...
 • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060 

  Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Haugstveit, Fatima (Rapporter;2019/12, Report, 2019-05-09)
  Rapporten anslår hvor mye arbeidsinnsats som vil trengs for å dekke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene (HO) frem til 2060. I tillegg fremskrives behovet for omsorgsboliger. Fremskrivninger av disse størrelsene ...
 • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet 

  Bjertnæs, Geir H. M.; Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2019/16, Report, 2019-06-14)
  Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere pres på offentlige finanser. Det har vært hevdet at økt fruktbarhet vil bremse denne ...
 • Digitalisering i kommunene. Overblikk over tilstanden i 2018 

  Rybalka, Marina; Røgeberg, Ole; Dyngen, Øystein Åmelfot (Rapporter;2019/12, Report, 2019-06-11)
  I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter. Hele 89 prosent av kommunene har besvart ...
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2019 

  Larsson, Gunnar (Rapporter;2019/09, Report, 2019-04-24)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt ...

View more