Recent Submissions

 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016 

  Lunde, Harald; Lysen, Jinghui (Rapporter;2019/38, Report, 2019-12-11)
  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i henhold til introduksjonsloven (lov av ...
 • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995 

  Keute, Anna-Lena; Perlic, Biljana; Holgersen, Henning (Rapporter;2019/39, Report, 2019-12-13)
  Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?
 • Relational capital. Do board networks exist and are they valuable? 

  Bjørkholt, Solveig; Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2019/36, Report, 2019-11-29)
  This report is a part of a project entitled “Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness” — GLOBALINTO, with financial support from the European Commission/Research ...
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017 

  Brasch, Thomas von; Hungnes, Håvard; Strøm, Birger (Rapporter;2019/37, Report, 2019-12-05)
  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten ...
 • Kommunale avløp 2018. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019 

  Berge, Gisle; Sæther, Marit S. (Rapporter;2019/42, Report, 2019-12-19)
  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 

  Strøm, Frøydis (Rapporter;2019/40, Report, 2019-12-17)
  Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over holdninger til ulike spørsmål som gjelder innvandrere ...
 • Rentebegrensningsregelen. En empirisk evaluering 

  Andresen, Andresen; Kvamme, Frida (Rapporter;2019/41, Report, 2019-12-18)
  Forskjeller i skattesatser på tvers av land gir multinasjonale selskaper mulighet til skatteunngåelse ved å flytte overskudd til land med lavere skatterater. En måte å gjøre dette på er ved å låne penger fra et nærstående ...
 • Effects of changes in electricity prices on the power-intensive industries and other sectors in Norway towards 2030 

  Kaushal, Kevin R.; Lindholt, Lars; Hidemichi Yonezawa, Hidemichi Yonezawa (Rapporter;2019/43, Report, 2019-12-23)
  I denne studien studerer vi effektene av ulike fremtidige elektrisitetspriser på den kraftkrevende industriens produksjon, sysselsetting, investeringer og handel i perioden 2020-2030. Vi bruker SSBs SNOW-modell, en generell ...
 • Jordbruk og miljø 2019. Tilstand og utvikling 

  Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2020/3, Report, 2020-01-21)
  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
 • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk. Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo 

  Bjørnset, Mathilde; Gunnes, Trude; Kindt, Marianne Takvam; Kirkebøen, Lars J.; Lindenskov, Lena; Rogstad, Jon; Rønning, Marte (Rapporter;2020/7, Report, 2020-02-11)
  Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen. Tiltaket var rettet mot elever med svake matematikkferdigheter på 8. trinn og 1. trinn på videregående (Vg1).
 • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2020/1, Report, 2020-01-15)
  Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.
 • Overføringsflyktninger 2019 

  Utne, Harald; Strøm, Frøydis (Rapporter;2020/2, Report, 2020-01-14)
  Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land. Ved inngangen til 2019 bor det 38 000 overføringsflyktninger i Norge. I denne rapporten gir vi en beskrivelse ...
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 

  Molstad, Christian Sørlien; Steinkellner, Alice (Rapporter;2020/5, Report, 2020-02-03)
  Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden. Familieinnvandring kan deles inn i to grupper; de ...
 • På nett med betalingskort over landegrensene. Om utviklingen i netthandelen siden 2010 

  Frøberg, Anne; Pay, Bendik; Kristiansen, Espen; Kristoffersen, Mats; Western, Ellen Stafne (Rapporter;2020/4, Report, 2020-01-29)
  Ny statistikk for grensekryssende betalinger med kort over internett viser en sterk vekst i netthandelen siden 2010. Rapporten viser også beregninger i SSB til nasjonalregnskapet av nordmenns netthandel i utlandet, ...
 • Revisjoner i månedlig nasjonalregnskap 

  Helliesen, Magnus Kvåle (Rapporter;2020/6, Report, 2020-02-04)
  September 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere månedlig nasjonal-regnskap. Månedstallene revideres tilbakegående i større eller mindre grad hver gang nye tall publiseres. I denne rapporten ser vi på revisjonene ...
 • Nye metoder ga høyere verdiskapning. Historisk statistikk for petroleumsnæringene 

  Skullerud, Håkon Frøysa (Rapporter;2019/35, Report, 2019-11-19)
  Petroleumsnæringene er store og forholdsvis nye i Norge, men SSBs årsstatistikk for disse næringene – oljestatistikken – besto fram til 2016 av korte tidsserier som ikke ga et helhetlig bilde av utviklingen. Datagrunnlaget ...
 • Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018 

  Greaker, Mads; Lindholt, Lars (Rapporter;2019/34, Report, 2019-11-12)
  Ekstraordinær høy avkastning i en kommersiell sektor som baserer seg på en naturressurs omtales som grunnrente. Denne rapporten bruker nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå for å undersøke om det har vært ...
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

  Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Report, 2019-10-29)
  De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev 

  Perlic, Biljana; Albertsen, Daniel (Rapporter;2019/31, Report, 2019-10-11)
  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen. Denne satsingen har vært begrunnet ...
 • Beregninger av pensjonsformue 

  Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/29, Report, 2019-10-08)
  Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk skal vise fordelingen av inntekter og formue blant landets husholdninger. Formuesstatistikken omfatter finansiell formue (for eksempel bankinnskudd, aksjer, obligasjoner) ...

View more