Recent Submissions

 • Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013 

  Berge, Gisle; Mellem, Kari B. (Rapporter;2013/63, Report, 2013-12)
  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, ...
 • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk 

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim Blix (Rapporter;2013/59, Report, 2013-12)
  Petroleumsvirksomheten og aktiviteten som følger i dens kjølvann er nå stor, selv om utvinningen har avtatt siden toppåret for snart 10 år siden. Det ligger an til at etterspørselen fra næringen vil fortsette å vokse ...
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013 

  Blom, Svein (Rapporter;2013/64, Report, 2013-12)
  Undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2013, viser at andelen som er helt eller nokså enige i påstanden ”Innvandrere flest gjør en nyttig ...
 • Jobbskifter blant eldre arbeidstakere 

  Johansen, Ingvild (Rapporter;2013/60, Report, 2013-12)
  Formålet med denne rapporten er å kartlegge jobbskifter blant eldre arbeidstakere. Vi sammenligner både ulike grupper av eldre og vi jamfører eldre med yngre sysselsatte. Utgangspunktet for måling av jobbskifter er ...
 • Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011 

  Abrahamsen, Anne Sofie; Bergh, Marius; Fedoryshyn, Nadiya (Rapporter;2013/62, Report, 2013-12)
  Populasjon og utvalg for denne undersøkelsen er basert på det sentrale eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen. En avgrensing av relevante bygningstyper innenfor tjenesteytende virksomhet definerte trekkpopulasjonen. ...
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012 

  Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2013/61, Report, 2013-12)
  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2013 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus i 2012. Undersøkelsen gjaldt produksjonene snittblomster, andre ...
 • Fattigdomsdynamikk blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2011 

  Bhuller, Manudeep; Brandsås, Eirik Eylands (Rapporter;2013/40, Report, 2013-09)
   Det har vært store endringer i den demografiske sammensetningen av innvandrere over perioden 1993-2011. Likevel finner vi at andelen fattige i innvandrerbefolkningen har holdt seg nokså stabil i årene 1993-2011. Det ...
 • Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 

  Fæhn, Taran; Isaksen, Elisabeth Thuestad; Rosnes, Orvika (Rapporter;2013/39, Report, 2013-09)
  Denne rapporten presenterer analyser som skisserer utslippsutviklingen i Norge og EU under et mål om å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen til to grader celsius sammenlignet med før-industriell tid. ...
 • Konkurranseutsatte næringer i Norge 

  Eika, Torbjørn; Strøm, Birger; Cappelen, Ådne (Rapporter;2013/58, Report, 2013-12)
  En inndeling av økonomien i konkurranseutsatt og skjermet sektor (K- og S-sektor) er et sentralt element i mange makroøkonomiske sammenhenger, ikke minst når det gjelder å forklare lønnsdannelsen. I teorien trekkes det ...
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal - Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra mai 2013 

  Hungnes, Håvard; Stambøl, Lasse Sigbjørn; Eika, Torbjørn (Rapporter;2013/53, Report, 2013-11)
  Den økonomiske utviklingen i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge er inne i en periode med noe svakere vekst etter at landet opplevde en moderat konjunkturoppgang i 2011 og de tre første kvartalene ...
 • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2013/35, Journal article, 2013-09)
  Denne rapporten belyser andelen langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere sammenliknet med ledige i befolkningen ellers. Det er de registrerte helt ledige som inngår i studien, og gruppen defineres som ”arbeidsføre ...
 • Pleie- og omsorgstjenesten 2012. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere 

  Mørk, Eiliv; Sundby, Brith; Otnes, Berit; Wahlgren, Marit; Gabrielsen, Bjørn (Rapporter;2013/43, Report, 2013-10)
  Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2012 på nesten 8 prosent. Sammensetningen av mottakerne etter alder, kjønn og bistandsbehov har ikke endret seg nevneverdig. Andelen ...
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013 

  Kaur, Ranjit (Rapporter;2013/32, Report, 2013-08)
  Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
 • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen. Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010 

  Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit (Rapporter;2013/44, Report, 2013-10)
  Rapporten viser endring og variasjon i gifte/samboende fedres og mødres tid brukt til inntektsgivende arbeid og husholdsarbeid i perioden 1970-2010. Analysene er basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1970, 1980, 1990, ...
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny GIV. Første delrapport 

  Eielsen, Gaute; Kirkebøen, Lars Johannessen; Leuven, Edwin; Rønning, Marte; Raaum, Oddbjørn (Rapporter;2013/54, Report, 2013-11)
  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. trinn siden våren 2011 fått tilbud om tilpasset intensivopplæring. Hensikten har vært å øke gjennomstrømning og fullføring av ...
 • Holdning til bistand 2013 

  Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2013/50, Report, 2013-11)
  Undersøkelsen viser at oppslutningen rundt bistand til utviklingsland i Norge er høy. 82 prosent av utvalget sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en liten nedgang fra undersøkelsen i 2010, ...
 • MSG-TECH: Analysis and documentation of a general equilibrium model with endogenous climate technology adaptations 

  Fæhn, Taran; Isaksen, Elisabeth; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;2013/47, Report, 2013-10)
  To meet the global challenge of climate change, shifts in industrial structures and consumption patterns will have to be accompanied by technological adaptations. Analytical tools for projecting effects of ambitious ...
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013 

  Bø, Tor Petter; Håland, Inger (Rapporter;2013/51, Report, 2013-11)
  Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2013 å ha ...
 • Introduksjonsordningen i kommunene. En sammenligning av kommunenes resultater 

  Lillegård, Magnar; Seierstad, Ane (Rapporter;2013/55, Report, 2013-11)
  Dette prosjektet er det første forsøket i Norge på å utarbeide vektede resultater av introduksjonsprogrammet i norske kommuner. Analysen er et skritt i arbeidet med å fremskaffe kunnskap om hva som påvirker resultater i ...
 • Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage. Delrapport 2: Foreløpige analyser av sammenhengen mellom gratis kjernetid og skoleresultatene på 1. trinn 

  Drange, Nina (Rapporter;2013/56, Report, 2013-11)
  I 2007/2008 fikk fire- og femåringer i Oslo-bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand tilbud om gratis kjernetid i barnehage. Bakgrunnen for tiltaket var et ønske om å rekruttere flere minoritetsspråklige ...

View more