Show simple item record

dc.contributor.authorGreaker, Mads
dc.contributor.authorLøkkevik, Pål
dc.contributor.authorWalle, Mari Aasgaard
dc.date.accessioned2012-02-23T23:41:23Z
dc.date.available2012-02-23T23:41:23Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1892-7513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181275
dc.description.abstractEn nærliggende tolkning av begrepet bærekraftig utvikling er at nivået på forbruket målt pr. innbygger i et gitt år ikke skal være større enn at man har mulighet til å velge det samme nivået på forbruket pr. innbygger for alle påfølgende år. Med forbruk menes her ikke bare forbruk av varer og tjenester som produseres ved hjelp av menneskelig aktivitet, men også alle andre tjenester som bidrar til menneskelig velferd, f.eks. tilgang til uberørt natur, rent vann, ren luft etc. Spørsmålet om forbruket er bærekraftig eller ikke er særlig aktuelt i forbindelse med bruk av ikke-fornybare naturressurser som olje og gass, og irreversibel degradering av naturmiljøet som ved overfiske, tap av biologisk mangfold og menneskeskapte klimaendringer. I nasjonalregnskapet er netto nasjonalinntekt (NNI) et mål på hvor mye som er tilgjengelig for konsum og sparing i hvert enkelt år. NNI inkluderer ikke slitasje på all kapital, men bare slitet på den produserte realkapitalen. Det tas verken hensyn til at ikke-fornybare naturressurser må ta slutt før eller siden, eller at overutnyttelse av fornybare naturressurser gir mindre inntektsmuligheter i framtiden. Utviklingen i NNI er derfor ikke egnet til å vurdere hvorvidt dagens forbruk er bærekraftig. Ideelt sett kunne man tenke seg et inntekts- eller formuesmål som tok hensyn til at bidraget fra de ikke-fornybare naturressursene etter hvert vil bli borte. I tillegg burde det være mulig å justere de fremtidige bidragene fra fiskerier, skogbruk og andre fornybare naturressurser ut fra dagens tilstand på fiskebestanden, skogen etc. Metoden for å beregne nasjonalformuen tilfredstiller langt på vei begge disse kravene. Først dekomponeres NNI på en slik måte at inntektsbidraget til NNI fra de enkelte naturressursene blir skilt ut. Deretter gjør man en vurdering av de enkelte ressursers levetid, og beregner fremtidige inntekter fra ressursen. Til slutt kalkulerer man nasjonalformuen ved å legge sammen verdien av den produsert kapitalen, human kapitalen og inntektsbidragene fra de ulike naturressursene. Siden inntektsbidraget fra f.eks. olje og gass er midlertidig, vil nasjonalformuen falle dersom ikke disse inntektene reinvesteres i andre formuesobjekter som f.eks. produsert kapital. På den annen side, så lenge nasjonalformuen holder seg konstant eller øker, så er det grunn til å tro at utviklingen er bærekraftig. Har så utviklingen i perioden 1985 til 2001 vært bærekraftig? Nasjonalformuen pr. innbygger faller i årene 1988, 1989 og 1990. Hovedårsaken er at både verdien av humankapitalen og den produserte kapitalen falt fra 1988 til 1990. Mens fallet i humankapitalen skyldtes økende arbeidsledighet, sank den produserte kapitalen pga. manglende investeringer. Reduksjonen i nasjonalformuen pr. innbygger er likevel svak sett i forhold til den senere veksten i formuen pr. innbygger. I etterpåklokskapens lys er det dermed vanskelig å si at utviklingen ikke var bærekraftig i perioden 1985 til 2004. Konklusjonen gjelder imidlertid bare med forbehold om at registreringen av kapitalartene ikke er altomfattende. Fordi vi baserer oss på nasjonalregnskapet, er mange sentrale miljøressurser som f.eks. biodiversitet og stabilt klima utelatt. Noe som igjen skyldes at det er vanskelig å gi disse en økonomisk verdi.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2005/13
dc.subjectNasjonalformuenno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectMenneskelige ressurserno_NO
dc.subjectHumankapitalenno_NO
dc.subjectOlje og gassreservenno_NO
dc.subjectBærekraftig utviklingno_NO
dc.subjectNasjonalregnskapno_NO
dc.titleUtviklingen i den norske nasjonalformuen fra 1985 til 2004. Et eksempel på bærekraftig utvikling?no_NO
dc.typeReportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber44 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record