Show simple item record

dc.contributor.authorAarstad, Per Amund
dc.contributor.authorBjørlo, Berit
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-08T07:25:18Z
dc.date.available2019-11-08T07:25:18Z
dc.date.issued2019-08-13
dc.identifier.isbn978-82-537-9969-8
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627266
dc.description.abstractStatistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 og 2014. Resultatene fra undersøkelsene er et hjelpemiddel for nasjonale myndigheter i arbeidet med å overvåke bruken av plantevernmidler og å vurdere om fastsatte mål om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av slike midler nås. Undersøkelsen gjaldt vekstene potet, kepaløk, hodekål, gulrot, jordbær, eple, eng og beite, bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster. Vekstene omfattet 97 prosent av jordbruksarealet i 2017. Populasjonen for undersøkelsen var de 40 338 jordbruksbedriftene som søkte produksjonstilskudd i jordbruket per 1. oktober 2017. Bruttoutvalget omfattet 4 089 jordbruksbedrifter. Undersøkelsen, som var frivillig, hadde en svarprosent på 77,4. Blant vekstene som ble undersøkt, varierte svarprosenten fra 68,2 for kepaløk til 83,1 for hodekål. Ved tolking av resultatene må en ha i minne at bruken av plantevernmidler kan variere betydelig fra et år til et annet, hovedsakelig avhengig av værforholdene. 32 prosent av arealene som var med i undersøkelsen ble behandlet med plantevernmidler i 2017. Dette var om lag på nivå med, eller litt lavere enn de foregående undersøkelsene. Mens bare vel 6 prosent av eng og beitearealet ble sprøytet, ble 90 prosent av det resterende jordbruksarealet behandlet. Med unntak for eng og beite, varierte andelen av jordbruksarealet som ble behandlet minst én gang med plantevernmidler fra 76 prosent til 97 prosent. 76 prosent av kepaløkarealet ble behandlet med plantevernmidler, oljevekster 81 prosent, mens 82 prosent av gulrotarealet ble behandlet. For hodekål-, eple- og havreareal lå andelen mellom 85 og 86 prosent. For bygg var andelen 89 prosent, mens for de resterende vekstene ble mellom 95 og 97 prosent av arealet behandlet med plantevernmidler. Hvilke av hovedtypene ugrasmiddel, soppmiddel og skadedyrmiddel som ble brukt, varierte mye mellom vekstene. Ugrasmiddel ble brukt i alle vekstene. 94 prosent av høsthvetearealet ble behandlet med ugrasmidler mens i underkant av 30 prosent av oljevekstarealet ble behandlet. Vel 6 prosent av eng og beitearealet ble sprøytet med ugrasmidler. Soppmiddel ble relativt mest brukt i jordbær, høsthvete og potet, mens bruk av skadedyrmiddel var relativt mest utbredt i jordbær, hodekål og oljevekster. En annen gruppe plantevernmidler som ble benyttet var vekstregulatorer. Disse blir i hovedsak benyttet som stråforkortere i korn. Andelen av kornarealene som ble behandlet varierte mellom 37 prosent i havre til 75 prosent i høsthvete. Resultatene viser ellers at det i all hovedsak ble sprøytet med anbefalte doser eller mindre. Undersøkelsen for 2017 omfattet også integrert plantevern. Dette er en rekke tiltak som benyttes som ledd i å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler.Det var stor variasjon mellom ulike tiltak i de undersøkte produksjonene. For eksempel benyttet mer enn 90 prosent av jordbruksbedriftene med oljevekster, løk og gulrot vekstskifte som et av sine tiltak innen integrert plantevern, mens biologisk bekjempelse ble lite brukt, og ble kun registrert i noe særlig omfang i jordbær- og epleproduksjonen.nb_NO
dc.description.abstractStatistics Norway carried out an electronic sample survey concerning pesticide use in 2017. Similar surveys were carried out in 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 and 2014. The survey results serve as information to national authorities when monitoring the pesticide use and in the ongoing work to reach stipulated goals on reduced health and environmental hazard from such substances. The survey comprised the following crops: Potatoes, onions, common cabbage, carrots, strawberries, apples, meadows and pastureland, barley, oats, spring wheat, winter wheat and oil-seeds. These crops comprised about 97 percent of total agricultural area in use in 2017. The population for the survey was 40 338 holdings applying governmental subsidies as per October 2017. The gross sample included 4 089 holdings. It was voluntary to respond the questionnaire. The survey as a whole had a response rate of 77.4 percent. However, the response rate varied significantly by crop, from 68.2 for onions to 83.1 for cabbage. When considering the results from this survey, one should bear in mind that pesticide use varies significantly from one year to another, mainly depending on weather conditions. 32 percent of the areas in the survey were treated with pesticides in 2017. Only 6 percent of meadows and pastureland were treated. Except for meadows and pastureland, the percentage of area treated with pesticides at least once varied by crop from 76 to almost 97. The proportion of onions areas treated were 76 percent and oil-seeds areas treated were 81 percent, while 82 percent of the carrots areas were treated. Furthermore, between 85 and 86 percent of apple tree plantations, cabbage and oats areas were treated with pesticides. 89 percent of barley areas were treated with pesticides. Among the remaining crops between 95 and 97 percent of the areas were sprayed. Main types of pesticides used varied greatly by crop. Herbicides were used in all the specified crops. Fungicides were most common in onions, potatoes and wheat. The highest proportions of areas sprayed with insecticides were in cabbages, strawberry beds and apple tree plantations. Treatment against weeds was mainly carried out in May and June. Some areas of grains and oil-seeds were treated after harvesting in September and October. Most areas of grains and oil-seeds were treated with fungicides in June and July. Onions were treated in June, July and August. The largest proportion of areas with carrots was treated in August. Potatoes were treated with fungicides mainly in July and August. Most of the treatments with insecticides were done in June and July. The survey results show that almost all areas were treated in accordance with recommended application rates or under this level.nb_NO
dc.description.sponsorshipLandbruksdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyrånb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2019/23
dc.subjectJordbruknb_NO
dc.subjectPlantevernmidlernb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.titleBruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412nb_NO
dc.source.pagenumber133nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record