Show simple item record

dc.contributor.authorStambøl, Lasse Sigbjørn
dc.coverage.spatialOsloen_US
dc.date.accessioned2022-08-03T12:31:26Z
dc.date.available2022-08-03T12:31:26Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009976
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen er å vise flyttemønstrene blant barn og unge til og fra Oslo og innad i Oslo. Det er tilrettelagt flyttedata fra tidsperioden 2000-2013, samt forløpsdata for to kohorter av barn med registrert bosted i deres første og sjette leveår. Det er observert tre hovedstrømmer: Fra indre til ytre byområder, fra ytre byområder til omegnskommunene og fra utlandet og inn til Oslo. Resultatene viser at det har vært en stor og økende utflytting og netto utflytting av førskolebarn fra Oslo, mens netto utflyttingen av skolebarn og skoleungdom er mer moderat. Dette flyttemønsteret er forholdsvis likt fra Oslo til både Akershus, Oslos øvrige pendlingsomland og landet for øvrig. Både utflytting og netto utflytting av barn fra Oslo er klart størst i barnas andre leveår, for deretter gradvis å falle til et lavere nivå når barna når skolealder. Dette flyttemønsteret bidrar til noe mindre behov for barnehageplasser i Oslo enn dersom hovedtyngden av barns utflyttinger hadde kommet senere i førskolealderen. Innvandringen fra utlandet bidrar derimot til klar vekst i antall førskolebarn, men også blant barn og unge i skolealder. Barn av innvandrere bidrar også noe til netto utflytting til Oslos pendlingsomland, men barn med landbakgrunn utenfor Europa har bidratt til netto innflytting til Oslo fra regioner i Norge utenfor Oslos pendlingsomland, om enn mindre de siste årene. Alle byområder i Oslo har større innvandring fra utlandet enn utvandring til utlandet, især av førskolebarn men også av barn og unge i skolealder. Den største netto utflyttingen fra de indre byområdene i Oslo går til andre byområder, og spesielt til de ytre byområdene, mens den største netto innflyttingen til de ytre byområdene kommer fra de indre byområdene. En stor andel av netto utflyttingen av barn og unge fra de vestlige byområdene i Oslo går til Asker og Bærum, fra de østlige byområdene til Nedre Romerike, mens Follo er største mottaker av netto utflyttingen av barn og unge fra ytre Oslo sør. Av barn som bor i Oslo i sitt første leveår er om lag 2/3 fremdeles bosatt i Oslo ved skolestartalder, mens den øvrige tredjedelen bor et annet sted som seksåringer. I de indre bydelene flytter nesten ¾ av nullåringene ut før de når skolealderen, mens utflyttingen er klart mindre i de ytre byområdene. Av barn bosatt i Oslo som nullåringer, men ikke som seksåringer, er størst andel observert blant barn med bakgrunn fra land i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, fra nye EU-land i Øst-Europa og blant barn uten innvandrerbakgrunn, mens null-årige barn med bakgrunn fra land i verden for øvrig har klart større sannsynlighet for også å bo i Oslo som seksåringer. Nesten 40 prosent av utflyttingen av førskolebarn fra Oslo blir erstattet gjennom innflytting, og spesielt innvandring. Totalt sett utgjør antallet i barn som bor i Oslo ved skolestartalder snaut 4/5 av det samme årskullet som var bosatte i Oslo som nullåringer seks år tidligere. I de indre bydelene kompenseres lite av den store utflyttingen av førskolebarn, og antall barn som begynner på skole i de indre byområdene blir derfor lavt i forhold til antall barn som bor der i sitt første leveår. Kompensasjonen av utflytting gjennom innflytting er klart større blant førskolebarn til de ytre byområdene, der ytre Oslo vest har en høyere kompensasjon gjennom innflytting enn det utflyttingen skulle tilsi, mens det i ytre Oslo øst er omvendt.en_US
dc.description.sponsorshipProsjektet er delvis finansiert av Oslo kommune.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2015/28
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFlyttemønstreen_US
dc.subjectFlyttingeren_US
dc.subjectFlyttestrømmeren_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.titleFlyttemønstre til og fra Oslo blant barn og ungeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber71en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal