• Befolkningen blir eldre 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2004)
   Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde. Aldringen unngås ikke ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

   Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
  • Befolkningsframskrivninger 2009-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det legges til grunn et fortsatt høyt ...
  • Befolkningsframskrivninger 2010-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2010)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at vi forventer at innvandringsoverskuddet fortsatt ...
  • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige. Slik dagens pensjonssystem er utformet må de yrkesaktive dekke dette. Utviklingen i demografi og tilbud ...
  • Betydningen av delingstallet 

   Fredriksen, Dennis (Journal article, 2004)
   I et offentlig pensjonssystem vil en økende og usikker utvikling i levealder være en stor utfordring for den framtidige finansieringen. For å dempe veksten i pensjonsutgiftene dersom levealderen fortsetter å øke ...
  • Eldrebølgen og offentlige finanser: Er de framtidige skatteinntektene undervurdert? 

   Holmøy, Erling; Aaberge, Rolf (Journal article, 2004)
   Det tegnes et dystert bilde av presset på offentlige finanser i tiårene framover i mange ”offisielle” framskrivninger. En av forutsetningene bak disse framskrivningene er at individenes gjennomsnittlige arbeidstilbud holder ...
  • Fortsatt sentralisering : regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre ...
  • Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene, dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandsk flyttemønster ...
  • Fruktbarhetsutviklingen i Norge 

   Rønsen, Marit (Journal article, 2005)
   I Norge i dag blir det født ca. 1,8 barn pr. kvinne. Det er langt færre enn på 1960- og 1970-tallet, da hver kvinne i gjennomsnitt fikk over 2,5 barn, men langt flere enn i mange andre land i Europa, der fruktbarheten har ...
  • Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge 

   Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Rendall, Michael; Couet, Christine; Robert-Bobée, Isabelle; Smallwood, Steve (Journal article, 2005)
   Stadig senere førstefødsler har vært et tydelig trekk ved fruktbarhetsutviklingen i Europa og andre deler av verden de siste tiårene. Samtidig har ulikhetene i fødealder mellom angloamerikanske og europeiske land økt. I ...
  • Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den nye befolkningsframskrivingen viser at folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, bortsett fra hvis innvandringen blir svært lav. Aldringen blir særlig rask etter 2010, og bosettingen blir stadig mer sentralisert. En ...
  • Hvor lenge kommer vi til å leve? : Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900–2060 

   Keilman, Nico; Pham, Dinh Quang (Journal article, 2005)
   Vi lever stadig lenger. Her presenteres en analyse av levealderen og aldersmønsteret i dødeligheten for norske menn og kvinner siden 1900. Vi har brukt den såkalte Lee-Cartermodellen for å kunne gi anslag på dødelighet ...
  • Inn- og utvandring blant innvandrere – hvor mange vil flytte i årene framover? 

   Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2005)
   Den langsiktige trenden for 1990-2004 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har omlag dobbelt så mange flyttet inn sammenlignet med hvor mange som har flyttet ut av landet. Det ...
  • Innenlandske flyttinger 

   Brunborg, Helge; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den framtidige regionale befolkningsutviklingen vil i stor grad bli bestemt av mønsteret for innenlands flytting. Både mobiliteten og omfordelingen av befolkningen mellom distriktene og sentrale strøk varierer over tid, ...
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Journal article, 2004)
   Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester. Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert ...
  • Utforming av pensjonssystemet, framtidas pensjonsutgifter og fordelingseffekter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   De offentlige pensjonsutgiftene ventes å øke forholdsvis kraftig fra 2010 og videre framover, blant annet som en følge av en sterk økning i tallet på eldre. For å unngå en betydelig økning i skattenivået og/eller reduksjon ...