• Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi 

   Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Journal article, 2011)
   Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene av gratis tildeling når bedriftene får tildelt et antall omsettelige ...
  • Innretning av støtte til biodrivstoff 

   Greaker, Mads (Journal article, 2001)
   Støttesystemene i EU og Norge er lite egnet til å fremme læring da dagens støtte til biodrivstoff i EU og Norge i første rekke kommer førstegenerasjons biodrivstoff til gode. Siden læringspotensialet for denne ...
  • Klimagassregnskapet - et regnskap med holdbarhetsdata 

   Haakonsen, Gisle; Rosland, Audun (Journal article, 2006)
   Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen pålegger industrilandene et strengt regime for beregning og rapportering av utslipp av CO2 og andre klimagasser. Slike utslippstall er basert på mer eller mindre sikre beregninger, ...
  • Klimautslipp svakt ned i 2006 

   Haakonsen, Gisle (Journal article, 2007)
   I 2006 gikk de norske klimagassutslippene svakt ned, først og fremst på grunn av reduserte utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten. Men nedgangen ventes ikke å vare. Selv om Norge 1. januar 2008 går inn i den ...
  • Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen gir begrensninger på utslippene av CO2 fra Annex B-landene. Ved hjelp av tilstrekkelig høye priser på omsettbare utslippskvoter kan Kyoto-kravet oppfylles. Denne studien ser både på hvilken internasjonal ...
  • Om tømmerhogst og klimanøytralitet 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   Når man skal vurdere klimagevinsten av ulike bioenergitiltak, er det gjeldende praksis å anta at bioenergi er klimanøytralt. Dette innebærer at utslipp fra trevirke beregnes til å være null, til tross for at forbrenning ...
  • Raskere klimaendringer enn ventet? 

   Alfsen, Knut H. (Journal article, 2007)
   Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Klimaendringene kan bli større ...
  • Tenke globalt; handle lokalt eller handle kvoter? : en makroøkonomisk analyse av å gjennomføre Klimaforlikets mål for 2010 

   Fæhn, Taran (Journal article, 2010)
   Stortingets klimaforlik inneholder mål om norske bidrag til globale, europeiske og innenlandske utslippskutt. Siden det er praktisk talt irrelevant for den globale oppvarmingen hvor utslippskuttene finner sted, vil et ...
  • Utslipp av metan og kvotepriser på klimagasser 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein (Journal article, 1998)
   Kyotoprotokollen åpner for fem andre klimagasser i tillegg til CO2. Kvoteprisen på klimagasser vil avhenge av kostnadene ved reduksjoner av alle disse gassene. En kostnadseffektiv reduksjon både nasjonalt og internasjonalt ...