• Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? 

   Bye, Torstein; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2005)
   Fra nyttår 2005 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen vil slå fullt ut i kraftmarkedet. Dette kan være tilfelle i enkeltimer, men ...
  • Framtidige CO2-utslepp : stor vekst i utslepp frå forbruk 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 2006)
   Norske utslepp av klimagassar er dels knytte til produksjonsaktivitetar, dels til konsumaktivitetar i Norge. Mykje av det vi produserer går til eksport, og ein del av forbruket kjem frå import. Gjennom olje- og kraftkrevjande ...
  • Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn? 

   Randers, Jørgen; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2006)
   Lavutslippsutvalget fikk våren 2005 i oppgave av regjeringen å utrede hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp med omlag to tredjedeler fra «dagens nivå» innen 2050. Dette er dramatiske reduksjoner, og mange vil ...
  • Kan vi stole på utslippsdata? 

   Rypdal, Kristin (Journal article, 2002-09)
   Statistikk over utslipp til luft er til dels basert på usikre beregninger. Nivået på totale utslipp av klimagasser i Norge kan ligge i et intervall av ±15-20 prosent av de offisielle beregningene. Ifølge Kyotoprotokollen kan ...
  • Klimagassregnskapet - et regnskap med holdbarhetsdata 

   Haakonsen, Gisle; Rosland, Audun (Journal article, 2006)
   Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen pålegger industrilandene et strengt regime for beregning og rapportering av utslipp av CO2 og andre klimagasser. Slike utslippstall er basert på mer eller mindre sikre beregninger, ...
  • Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard 

   Sommervoll, Dag Einar; Aasness, Jørgen (Journal article, 2001)
   Kan klimagassutslippet reduseres gjennom endringer i forbruksmønstret uten at levestandarden samtidig går ned? Svaret er ja, hvis utslippet per krone varierer mellom forbruksgodene. Svaret er nei, hvis utslippet per krone ...
  • Klimautslipp svakt ned i 2006 

   Haakonsen, Gisle (Journal article, 2007)
   I 2006 gikk de norske klimagassutslippene svakt ned, først og fremst på grunn av reduserte utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten. Men nedgangen ventes ikke å vare. Selv om Norge 1. januar 2008 går inn i den ...
  • Kva ligg bak utviklinga i klimagassutsleppa på 1990-tallet? 

   Bruvoll, Annegrete; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2002)
   Utsleppa av klimagassane CO2 , metan og lystgass auka med 15 prosent i løpet av 1990-åra, men utsleppsveksten var likevel langt lågare enn den økonomiske veksten. Grunnen til at klimautsleppa ikkje auka like raskt som ...
  • Kyoto-avtalen - nyttig eller bortkastet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2005)
   De globale klimagassutslippene vokser raskt, noe som blant annet henger sammen med den sterke økonomiske veksten i Kina og andre utviklingsland. Kyoto-avtalen, som trådte i kraft i februar i år, er verdenssamfunnets svar ...
  • Kyoto-protokollen og internasjonal handel med utsleppskvotar : er marknadsmakt noko problem?* 

   Søberg, Morten (Journal article, 1999)
   Ein eksperimentell analyse viser at informasjon om forventa pris og handelsvolum hindrar store aktørar i å bruke marknadsmakt, det vil seie påverke prisen på utsleppskvotar til sin fordel. Dette skjer trass i at til dømes ...
  • Kyoto-samarbeid uten Russland og Ukraina : effekter på utslippsreduksjoner og kvotepriser 

   Alfsen, Knut H.; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2004)
   Etter at USA og Australia meldte seg ut av Kyoto-samarbeidet sitter Russland med nøkkelen til om Kyotoprotokollen skal tre i kraft; uten russisk ratifikasjon vil ikke protokollen bli bindende. Men selv uten russisk ratifikasjon ...
  • Raskere klimaendringer enn ventet? 

   Alfsen, Knut H. (Journal article, 2007)
   Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Klimaendringene kan bli større ...
  • Reduksjon av klimagassutslipp i Norge : beregninger for Lavslippsutvalget 

   Åvitsland, Turid (Journal article, 2006)
   SSB har fått en konkret tiltakspakke fra Lavutslippsutvalget (LUU) med antakelser om kostnader, effektiviseringer (gevinster) og utslippsreduksjoner som følge av påbud om innføring av ny og mindre forurensende teknologi. ...
  • Russisk rullett? : Kyoto-protokollen og Russland 

   Holtsmark, Bjart; Alfsen, Knut H. (Journal article, 2003)
   Etter at de fleste industriland har ratifisert Kyoto-protokollen, er ikrafttredelse nå bare avhengig av russisk ratifikasjon. Denne artikkelen diskuterer noen av de forhold russiske myndigheter trolig analyserer nøye ...
  • U-land eller i-land : hvor ligger løsningen på problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Løsningen på klimautfordringen ligger i liten grad i begrensning av luksusforbruk i industrilandene, men i å hindre økning i energiforbruket til verdens milliarder av fattige mennesker. Uansett finansiell og teknologisk ...
  • Virker Den grønne utviklingsmekanismen mot sin hensikt? 

   Glomsrød, Solveig; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2004)
   Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) under Kyotoprotokollen åpner for kjøp av utslippsrettigheter fra utviklingsland. Det er dobbelt attraktivt å overføre penger til Sør og samtidig redusere kostnadene ved klimapolitikken ...
  • Virkninger på energibruk og utslipp av å stabilisere CO2-konsentrasjonen 

   Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2000)
   Utformingen av et internasjonalt avgiftsscenario for å stabilisere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren avhenger ikke bare av hvilket konsentrasjonsnivå man ønsker, men også av hvilket framtidsbilde man ser for seg uten ...