Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøeng, Ann Christin
dc.date.accessioned2012-03-10T10:02:08Z
dc.date.available2012-03-10T10:02:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationØkonomiske analyser, Årg. 30, nr. 6 (2011), 45-55no_NO
dc.identifier.issn1504-5625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/178894
dc.description.abstractRegjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv om fornybar energi til EU i juli 2011, der det ble lagt fram et mål på 67,5 prosent andel fornybar energi for Norge i 2020. Det tilsier en økning på 7,6 prosentenheter sammenlignet med andelen i 2005. Ett av de viktigste virkemidlene for å nå det overordnede målet, antas å være det felles sertifikatmarkedet med Sverige som innføres fra nyttår 2012. Om dette er tilstrekkelig for å nå målet, avhenger blant annet av hvordan energiforbruket vil utvikle seg fremover, som igjen har sammenheng med utviklingen av den økonomiske situasjonen i Europa og ellers. I denne artikkelen er det drøftet hvordan fornybarandelen kan utvikle seg, forutsatt at det etableres et felles norsk-svensk sertifikatmarked for grønn kraft fra 1. januar 2012. Det er utviklet en modell basert på fornybardirektivets metode for å beregne fornybarandelen, og antagelser om hvordan forbruk, kraftproduksjon, og andre variable som inngår i beregningene vil utvikle seg. I fremskrivningene har vi tatt utgangspunkt i en referansebane der det antas at energiforbruket i transport, tjenesteytende næringer og husholdninger øker omtrent like mye som det har gjort de siste 10-årene, og at energiforbruket i industrien øker så mye at det i 2020 kommer opp på samme nivå som før finanskrisen i 2009. Det forutsettes også at sammensetningen av ulike energivarer i forbruket ikke endres. Det er antatt at produksjonen av fornybar kraft frem mot 2020 stiger like mye som vedtatt i sertifikatordningen med Sverige, det vil si 13,2 TWh. Dette fordeles omtrent likt på vannog vindkraft. Gitt disse forutsetningene vil fornybarandelen stige til rundt 66,6 prosent i 2020. I et annet scenario der energiforbruket i industrien i stedet faller prosentvis like mye som det har gjort i perioden 1990- 2008, vil beregnet fornybarandel komme opp i 68,7 prosent i 2020. Det innebærer samtidig en nettoeksport av strøm på rundt 19 TWh i 2020. Hvis EUs energieffektiviseringsdirektiv innføres i Norge vil det trolig kreve at det totale energiforbruket skal gå ned i forhold til nivået i 2010.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.titleHvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber45-55no_NO
dc.source.volumeÅrg. 30no_NO
dc.source.journalØkonomiske analyserno_NO
dc.source.issueNr. 6no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel