Now showing items 1-20 of 269

  • Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim; Jensen, Arne (Notater;2019/42, Working paper, 2019-11-27)
   Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap. Det mangler mye ...
  • Data om asylsøkere. Dokumentasjonsnotat 

   Utne, Harald (Notater;2020/6, Working paper, 2020-03-05)
   Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesielt datasett til dette formålet kalt asylsøkerfilen. Målet med prosjektet har vært å legge til rette ...
  • Nordmenns grensehandel. Fysisk grensehandel 

   Henriksen, Guro; Kvile, Jarle (Notater;2020/01, Working paper, 2020-01-08)
   SSB har gjennomført en pilotundersøkelse for nordmenns fysiske grensehandel. SSB publiserer kvartalsvis statistikk for grensehandel. Statistikken dekker nordmenns fysiske handel i utlandet på reiser uten overnatting og ...
  • Empirical Bayes estimation of local demographic rates. An application using Norwegian registry data 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A. (Notater;2020/3, Working paper, 2020-02-06)
   Local governments and businesses rely on regional population projections to make informed planning and policy decisions. A prerequisite for producing reliable regional projections is access to high quality demographic ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsnotat 

   Bye, Lise Snellingen (Notater;2019/44, Working paper, 2019-12-18)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet. Undersøkelsen heter Bolig og boforhold (BOB) når ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   Støren, Kristina; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater;2020/2, Working paper, 2020-01-16)
   Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført ...
  • Sentralitetsindeksen. Oppdatering med 2020-kommuner 

   Høydahl, Even (Notater;2020/4, Working paper, 2020-02-27)
   Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Her beskrives en oppdatering av indeksen for 2020-kommunene. Sentralitetsindeks for kommunene 2020 (Excel) Notatet ...
  • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater;2020/7, Working paper, 2020-03-09)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge. Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom ...
  • Generic Statistical Business Process Model GSBPM . (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse 

   Unknown author (Notater;2019/43, Working paper, 2019-12-02)
   Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver og definerer forretningsprosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk. Den beskriver faser, delprosesser og overordnede prosesser i ...
  • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus. Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder 

   Steinnes, Margrete (Working paper, 2020-03-16)
   Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.
  • Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting 

   Wettergreen, Joachim; Karlsen, Håkon Torfinn; Jensen, Arne (Notater;2020/5, Working paper, 2020-03-02)
   SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngå i registerbasert offisiell levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 ...
  • Treffer vi? En sammenligning av forskjellige utdanningsframskrivninger 

   Gjefsen, Hege Marie (Notater / Documents;2019/41, Working paper, 2019-11-13)
   I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med. Vi tar for oss resultater fra MOSART, som er en mikrosimuleringsmodell, ...
  • Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg 

   Li, Lisa; Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/40, Working paper, 2019-11-08)
   Prosjektet startet i 2018 for å utvikle en metode for vurdering av nye fritidsbygg uten byggeår. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over nye fritidsbygg, spesielt bygg bygd de siste 5 årene. Hvert år registreres ...
  • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2019. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen 

   Arodi, Corretta Aluoch (Notater / Documents;2019/39, Research report, 2019-11-05)
   Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2019» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport. Erfaringane visar at det er eit behov for eit ...
  • Rusundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/38, Working paper, 2019-11-04)
   Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet ...
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana; Båshus, Trond; Strand Støren, Kristina (Notater / Documents;2019/26, Working paper, 2019-06-24)
   Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system ...
  • Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten. Tidsserier og dokumentasjon 

   Frøysa Skullerud, Håkon (Notater / Documents;2019/22, Working paper, 2019-05-29)
   Lange og sammenlignbare tidsserier med statistikk kan fortelle viktige historier som ikke kommer fram i de korte øyeblikksbildene som ofte publiseres i dagens statistikker. Tidligere ble slike tidsserier publisert i ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3). Dokumentasjonsrapport 

   Torsteinsen, Arnhild; Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019/25, Working paper, 2019-06-24)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2017 den tredje runden med datainnsamling for den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG3) på oppdrag fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. NorLAG er en ...
  • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Skoleporten 2019 

   Steffensen, Kjartan; Kalcic, Maja (Notater / Documents;2019/21, Working paper, 2019-05-23)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og ...
  • Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles? 

   Lundeby Grimstad, Martin (Notater / Documents;, Working paper, 2019-06-19)
   Energieffektivitet er viktig for å utnytte de ressursene vi har på en best mulig måte og for å redusere kostnader for den enkelte, næringslivet og for samfunnet. Det finnes ulike metoder for å beregne energiintensiteter ...