• Fertility and family policy in Norway : a reflection on trends and possible connections 

   Rønsen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Below replacement fertility in many countries has lead to a renewed public interest in policies that may encourage young people to have more children. The Nordic countries are sometimes in focus in this respect, as their ...
  • Fertility and public policies : evidence from Norway and Finland 

   Rønsen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Below replacement fertility in many countries has lead to a renewed public interest in policies that may encourage young people to have more children. The Nordic countries are sometimes in focus in this respect, as their ...
  • Fibonaccirekken i økonomifaget 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fibonaccirekken er en myteomspunnet tallrekke. Fasinasjonen for denne rekken skyldes blant annet at den nesten har en «universell» anvendelse og blir koblet til arkitektur, kunst, musikk samt en rekke fenomener i naturen. ...
  • A financial accelerator in the business sector of a macro-econometric model of a small open economy 

   Benedictow, Andreas; Hammersland, Roger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We have incorporated afinancial accelerator mechanism operating through investments in thebusiness sector in a dynamic macroeconometric model of the Norwegian economy. In this newand amended model aggregated credit and ...
  • Finanskrisen : forsterket av doktrinen bak inflasjonsmålene : finanskrisen 

   Bjørnstad, Roger (Journal article, 2009)
   Lav og stabil inflasjon vil alltid være sentralt i utformingen av pengepolitikken, men finanskrisen viser at det nå har hatt en for sentral plass. Forankring av inflasjonsforventningene på et lavt og stabilt nivå sikrer ...
  • Finite population small area interval estimation 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Small area intervall estimation is considered for a finite population, where the small area parameters are treated as fixed constants. Design based direct estimation yealds intervals that are too long to be useful. Model ...
  • Firm-Related Risk and Precautionary Saving Response. 

   Fagereng, Andreas; Guiso, Luigi; Pistaferri, Luigi (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-05)
   We propose a new approach to identify the strength of the precautionary motive and the extent of self-insurance in response to earnings risk based on Euler equation estimates. To address endogeneity problems, we use Norwegian ...
  • Fiscal and spending behavior of local governments : Identification of price effects when prices are not observed 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Abstract. This paper analyzes local public fiscal and spending behavior in a setting where local governments, represented by the dominant party or coalition, are treated as utility maximizing agents. The econometric ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- ...
  • Flere forskere – mer forskning? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2012)
   Myndighetenes har et ambisiøst mål om å øke næringslivets forskning og utvikling (FoU) som andel av BNP til to prosent. I en vekstmodell for Norge undersøker vi om økt tilgang på forskningsrelevant kompetanse er et ...
  • Fordelingseffekter av offentlig tjenesteproduksjon i Europa. 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun; Lindgren, Petter Y. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Formålet med denne artikkelen er å belyse hvordan inntektsulikhet og fattigdom varierer mellom europeiske land, når verdien av offentlige tjenester inngår i inntektsbegrepet. De tradisjonelle fordelingsstudiene basert på ...
  • Fordelingsvirkninger av kommunal tjenesteproduksjon 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Fordelingen av økonomisk velferd avhenger av både private inntekter og hvor mye hver person mottar av kommunale tjenester. En helhetlig fordelingsanalyse forutsetter derfor at inntektsbegrepet blir utvidet til å omfatte ...
  • Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

   Nicolajsen, Stian; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016-04-28)
   Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...
  • Foreldres økonomi etter samlivsbrudd - er det mor eller far som har høyest inntekt? 

   Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Det diskuteres ofte hvem som har høyest og lavest inntekt av bostedsforeldre og samværsforeldre. Sammenligninger av bostedsmødre og samværsfedre til ett og samme barn viser at mor oftere har høyere, enn lavere, individuell ...
  • Formation and realisation of moving intentions across the adult life course 

   Dommermuth, Lars; Klüsener, Sebastian (Peer reviewed; Journal article, 2018-11-15)
   Residential and migratory moves are frequently regarded as instruments to attain other life goals. Thus, empirical studies increasingly link moves to other life course events. However, to fully understand moving decisions, ...
  • Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1986)
   Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå ble opprettet i 1953 og omfattet da nasjonalregnskapsarbeid og noe tilknyttet virksomhet (skatteforskning, konjunkturovervåking, kryssløpsanalyse, økonometrisk analyse ...
  • Forskningssjef Lorentz Lorentzen 

   Bye, Torstein (Journal article, 1988)
   I 1987 ble Brundtland-kommisjonens rapport om Miljø- og Utvikling lagt fram. I Norge er en nå i full gang med å utrede hvordan rapporten skal følges opp. Dette arbeidet koordineres og ledes nå av et statsrådutvalg. ...
  • Forsyningssikkerhet, regionale strømpriser og naturvern 

   Halvorsen, Bente (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Hvilken rolle spiller markedet for konflikten i Hardanger? I forbindelse med utbygging av ny overføringslinje fra Sima til Samnanger har de politiske konfliktlinjene gått mellom forsyningssikkerhet og naturverninteresser. ...