Now showing items 1202-1221 of 3471

  • Haavelsmos makromodeller: endogene konjunkturer og inflasjonsteori 

   Anundsen, André Kallåk; Krogh, Tord S. H.; Nymoen, Ragnar; Vislie, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Trygve Haavelmo er mest kjent for utvikling av moderen økonometri. Hans øvrige forskningsbidrag som omhandler investeringsteori ble godt kjent internasjonalt, ikke minst gjennom hans bok på engelsk. Hans videre ...
  • "Halve Norge" har sagt ja : inngåtte ekteskap 

   Dzamarija, Minja Tea (Journal article, 2002-03)
   Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1. januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen. Andelen er omtrent den samme i alle de nordiske landene og det har vært en økning i antall ...
  • Halvparten av fedrene vil ha lengre kvote 

   Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2003-10)
   Lengre fedrekvote er populært blant fedre som jobber i det offentlige og blant dem som har partnere med høy utdanning eller inntekt. Bor far i Agder, Rogaland eller på Vestlandet, er lengre kvote mindre populært, det samme ...
  • Halvparten av kvinnene er i jobb : familieinnvandrede kvinner i arbeidslivet 

   Tronstad, Kristian Rose (Journal article, 2010-06)
   Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. For familieinnvandrede kvinner er andelen sysselsatte i gjennomsnitt 16 prosentpoeng lavere. Familieinnvandrede kvinner er en sammensatt gruppe, ...
  • Han jobber, hun jobber, de jobber. Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre 

   Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2005/10, Research report, 2005)
   Denne rapporten gir en oversikt over arbeidstid, arbeidstidsordninger og arbeidstidsønsker blant par av småbarnsforeldre. Ved å bruke par som enhet, og ikke mødre eller fedre hver for seg, får vi en bedre forståelse av ...
  • Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn «gammel» utdanning, kan det være en indikasjon på at kvaliteten på utdanning har falt over tid. I denne artikkelen sammenlignes avkastningen av utdanning for fødselskullene ...
  • Har du en utenlandskfødt bestemor eller bestefar? 

   Lie, Benedicte; Østby, Lars (Journal article, 2004)
   Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært sammensatt og består av personer med bakgrunn fra 206 land. Men i ...
  • Har innvandrere bidratt til bedre balanse mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft i det norske arbeidsmarkedet – hva kan en enkel indikator fortelle? 

   Kolsrud, Dag (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Årene 2003–2013 var en periode med sterk vekst, men også store konjunktursvingninger i norsk økonomi. En nedgang i arbeidsledighetsraten og vakanseraten over perioden kan skyldes at arbeidsmarkedet i økende grad koblet ...
  • Har Norge flere "fattige" eldre enn andre land? 

   Epland, Jon (Journal article, 2000-10)
   Flere internasjonale studier over inntektsfordeling og fattigdom har vist at andelen eldre i lavinntektsgruppen er svært høy i Norge sammenlignet med andre land i Vest-Europa. I denne artikkelen argumenteres det for at ...
  • Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv 

   Moum, Knut; Wold, Ingvild Strømsheim (Journal article, 2001)
   Artikkelen gjengir beregninger som viser at pensjonsbyrden kan øke betydelig raskere i Norge enn i EU de neste 50 årene. Dette må sees i lys av at en relativt sett gunstig demografisk utvikling i Norge mer enn motvirkes av ...
  • Har Solidaritetsalternativet en framtid? 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1998)
   I denne artikkelen argumenterer forfatteren for at den økonomiske utviklingen i Norge det siste året er en følge av at en ikke har fulgt politikkoppskriften i Solidaritetsalternativet, men det fremmes også forslag ...
  • Har vi en potensiell kraftkrise i Midt-Norge 

   Ericson, Torgeir; Halvorsen, Bente (Journal article, 2007)
   Kraftsituasjonen i Midt-Norge har vært mye diskutert. Redsel for høye priser og rasjonering av strøm har ført til store overskrifter, engasjement fra berørte parter og krav om økt utbygging av kraft og overføringskapasitet ...
  • Har vi tid til å vente på en sjøkabel i Hardanger? 

   Baldursson, Fridrik; Bergland, Olvar; Bjørndalen, Jørgen; Hagem, Cathrine; Heggedal, Ane Marte; Moen, Håvard; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Sjøkabel framfor luftspenn mellom Sima og Samnanger i Hardanger vil forsinke den nye strømforbindelsen fram til Bergensområdet. Et sentralt spørsmål i valget mellom sjøkabel og luftlinje er derfor hva som blir konsekvensene ...
  • Harmonisert konsumpris indeks - virkningen av å inkludere boligpris 

   Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Journal article, 2009)
   Internasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå ...
  • Harvested wood products in the context of climate change : A comparison of different models and approaches for the Norwegian greenhouse gas inventory 

   Bache-Andreassen, Lihn (Reports;2009/12, Research report, 2009)
   Emissions of greenhouse gases is accounted for and reported annually under the UNFCCC and the Kyoto protocol. In the current accounting system, emissions of CO2 from harvested wood products (HWP) are attributed to the year ...
  • Has growth in supply of educated persons been important for the composition of employment? 

   Stølen, Nils Martin; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 187, Working paper, 1997)
   In the Norwegian fabricated metal industry there has been a shift in demand from unskilled to skilled workers during the period 1972 to 1990, and relative demand for white collar employees has also increased. The paper ...
  • Have inflation targeting and EU labour immigration changed the system of wage formation in Norway 

   Gjelsvik, Maria Linnea; Nymoen, Ragnar; Sparrman, Victoria (Discussion papers;No.824, Working paper, 2015-10)
   Collective agreements have played a central role in the system of wage formation in Norway for more than fifty years. Although the degree of coordination achieved has been variable, pattern wage bargaining has been a ...
  • Health status after cancer : does It matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Discussion Papers;590, Working paper, 2009)
   Survival rates are widely used to compare quality of health care. In this paper we introduce post-illness employment as a supplemental indicator of successful treatment of serious diseases. Utilizing rich register based ...
  • Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to? 

   Fiva, Jon Hernes; Hægeland, Torbjørn; Rønning, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Background: Survival rates are widely used to compare the quality of cancer care. However, the extent to which cancer survivors regain full physical or cognitive functioning is not captured by this statistic. To address ...
  • Helgeturer 1978-79 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1981/16, Research report, 1981-07-09)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over helgeturer (fritidsreiser) for forskjellige befolkningsgrupper. Den bygger på materiale fra Statistisk Sentralbyrås ferieundersøkelse 1978/79. Rapporten er utarbeidet av konsulent ...