• Økende knapphet i kraftmarkedet : vil prisoppgang påvirke forbruket? 

   Johnsen, Tor Arnt; Lindh, Cecilie (Journal article, 2001-12)
   Svingningene i kraftprisene her i landet har vært store de senere årene. Det skyldes betydelige variasjoner i tilgangen på vannkraft, varierende temperaturer og tidvise skranker i overføringsnettene. I Norge og Sverige ...
  • Økningen i minstepensjonen : er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? 

   Langset, Bjørg; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per år. Med en inntektsøkning i ytelsene til pensjonister med lave inntekter fra folketrygden, forventes det at inntektsforskjellene mellom pensjonistene ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Research report, 2019-10-29)
   De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022 

   Hattrem, Aurora (Rapporter;2022/45, Research report, 2022-10-27)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyse av den økonomiske situasjonen og levekårene for personer i Norge som tilhører husholdninger med lavinntekt. Dette er den 14. rapporten i rekken som gir en slik samlet ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 

   Andersen, Arne S.; Birkeland, Eva; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2002/20, Research report, 2002-08-28)
   Denne rapporten beskriver ulike sosiale forhold for følgende grupper av trygdemottakere: alderspensjonister, uførepensjonister, enslige forsørgere, langtidssyke, pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) og etterlatte ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/2, Research report, 2004-01-30)
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2004 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/28, Research report, 2004-12-21)
   Sosialdepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet har frem ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2005 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2006/3, Research report, 2006-02-02)
   Sosial- og helsedepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2006 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2007/8, Research report, 2007-01-26)
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2008/19, Research report, 2008-05-15)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike utsatte grupper som i større grad ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2009 

   Enes, Anette Walstad (Rapporter;2010/3, Research report, 2010-02-01)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 

   Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad; Kirkeberg, Mads Ivar; Normann, Tor Morten; Strøm, Frøydis (Rapporter;2011/5, Research report, 2011-02-01)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Normann, Tor Morten (Rapporter;2012/8, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den 10. i rekken med det formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013 

   Kaur, Ranjit (Rapporter;2013/32, Report, 2013-08)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2016/30, Research report, 2016-10-17)
   De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende. Personer som i noe mindre grad har tatt ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper, 2008 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2009/1, Research report, 2009-02-05)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 

   Barstad, Anders (Rapporter;2020/29, Research report, 2020-08-24)
   Denne rapporten tar for seg forholdet mellom to svært sentrale levekårskomponenter: Økonomi og helse. Datagrunnlaget for analysen er Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Innledningsvis ...
  • Økonomi, miljø og levekår i Arktis 

   Glomsrød, Solveig; Aslaksen, Iulie; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2007)
   Nordområdene er sterkt påvirket av både den globale økonomiske utviklingen og klimaproblemene. Klimaproblemene gir sterkere utslag på høyere breddegrader og forventes å endre natur og levevilkår i Arktis langt utover de ...
  • Økonomidebatt, frihet og ansvar 

   Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
   Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...