Now showing items 2824-2843 of 4333

  • Observerte leieinntekter for næringseiendom. Betydningen av eiendommens hedoniske attributter og geografiske plassering 

   Bø, Erlend Eide; Johannessen, Randi; Larsen, Erling Røed (Rapporter;2010/16, Report, 2010-03-26)
   Vi studerer et datasett som inneholder observasjoner om leieinntekter fra næringseiendom og eiendommenes attributter og plassering til å estimere en sammenheng mellom observert leie og ulike kjennetegns innvirkning på ...
  • Offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. Begreper, prinsipper, kilder og beregninger 

   Nygård, Trude (Notater / Documents;2018/8, Working paper, 2018-02-09)
   Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet. Det forsøker å gi svar på spørsmål som mange brukere ...
  • Offentlig forvaltning i Norge 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1992/13, Report, 1992-04-09)
  • Offentlig forvaltnings inntekter og ugifter i 1998 

   Olsen, Thomas (Journal article, 1999-05)
   Offentlig forvaltning hadde et overskudd målt ved nettofinansinvesteringene på 43,3 milliarder kroner i 1998. Dette tilsvarer omlag en halvering fra året før. Det er en kombinasjon av økte utgifter i stats- og ...
  • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter i 1999 

   Olsen, Thomas (Journal article, 2000-05)
   Offentlig forvaltning hadde et overskudd målt ved nettofinansinvesteringene på 57,5 milliarder kroner i 1999. Dette tilsvarer en vekst på 45,2 prosent fra året før. Det er særlig de økte oljeinntektene som bidrar til ...
  • Offentlig sektor i Norge. Strukturelle hovedtrekk og utvikling i perioden 1988-1994 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1996/7, Report, 1996)
  • Offentlige finanser 2000 

   Vinghøg, Pål Martin (Journal article, 2001-06)
   Offentlig forvaltning hadde et overskudd, eller nettofinansinvesteringer, på 209 milliarder kroner i 2000. Målt som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) utgjorde offentlig forvaltnings nettofinansinvestering i Norge 14,7 ...
  • Official forecasts and management of oil windfalls 

   Harding, Torfinn; Ploeg, Frederick van der (Discussion papers (Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen);No. 676, Working paper, 2012)
   Official forecasts for oil revenues and the burden of pensioners are used to estimate forward-looking fiscal policy rules for Norway and compared with permanent-income and bird-in-hand rules. The results suggest that ...
  • Official statistics: Quo vadis? 

   Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The data revolution has resulted in discussions in the statistical community on the future of official statistics. Will official statistics survive as a brand, or will such statistics drown in the flow of data and statistics ...
  • Oil and Gas statistics. The Norwegian Experience 

   Hass, Julie L.; Haugen, John Åge; Nielsen, Vibeke Oestreich; Aalandslid, Vebjørn; Choudhury, Robin; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Notater / Documents;2017/24, Working paper, 2017-06-09)
   Norway found oil in the late 1960s, the emergence of the petroleum industry led to changes in the National Statistics system. The purpose of this report is to share both challenges and experiences covering petroleum ...
  • Oil consumption subsidy removal in OPEC and other Non-OECD countries Oil market impacts and welfare effects 

   Aune, Finn Roar; Grimsrud, Kristine; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Discussion Papers;No. 846, Working paper, 2016-09-19)
   This paper studies the oil market effects of phasing out oil consumption subsidies in the transport sector. Welfare effects in different countries are also examined. We investigate potential feedback mechanisms of oil ...
  • Oil dependency of the Russian economy: an econometric analysis 

   Benedictow, Andreas; Fjærtoft, Daniel; Løfsnæs, Ole (Discussion Papers;No. 617, Working paper, 2010)
   Abstract: A macro econometric model of the Russian economy is developed, containing 13 estimated equations – covering major national account variables, government expenditures and revenues, interest rates, prices and the ...
  • The Oil market as an oligopoly 

   Berger, Kjell; Hoel, Michael; Holden, Steinar; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 32, Working paper, 1988-03)
   This paper treats the oil market as an oligopoly with a competitive fringe. The oligopoly is assumed to consist of Egypt, Oman, Mexico, Malaysia and Norway plus all OPEC members. The remaining oil producing countries are ...
  • Olav Bjerkholt - til økonomifaget med modeller, matematikk og historie 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 2012)
   Olav Bjerkholt var forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå fra 1984 til 1996. I løpet av hans ledertid ble Byråets forskningsavdeling i større grad enn tidligere rettet inn mot internasjonale forskningsmiljø. Hans ...
  • Older or Wealthier? : the Impact of Age Adjustments on the Wealth Inequality Ranking of Countries 

   Almås, Ingvild; Mogstad, Magne (Discussion Papers;583, Working paper, 2009)
   Differences in individual wealth holdings are widely viewed as a driving force of economic inequality. However, as this finding relies on cross-section data, we may confuse older with wealthier. We propose a new method to ...
  • Oljeinvesteringer og norsk økonomi 1987-95 

   Svendsen, Ingvild (Rapporter;1988/7, Report, 1988-02-04)
  • Om "idioter" og "tullinger" i statistikken : historisk statistikk 

   Bore, Ragnhild Rein (Journal article, 2006-07)
   I hundre år samlet myndighetene informasjon om "de sinnssyke" gjennom folketellingene. Det var ikke bare enkelt, verken for dem som fylte inn skjemaene eller dem som bearbeidet statistikken.
  • Om å ha gode ideèr - og litt til. 

   Aukrust, Odd (Others, 1987)
   Som et a pro pos til omtalen av Nobel-prisvinner Robert Solow gjengir vi nedenfor en beretning om hvordan det gikk til at Statistisk Sentralbyrå i sin tid begynte å interessere seg for økonomisk vekst. Artikkelen er med ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...
  • Om den norske politikken for reduksjon av utslipp av NOx 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart; Sterner, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Ettersom Norge ikke klarte å innfri forpliktelsene i Gøteborg-protokollen er det grunn til å sette søkelys på den norske NOX-politikken. NOX-fondet står her sentralt. Fondet har bidratt til betydelige utslippsreduksjoner, ...