Now showing items 4272-4291 of 4349

  • Yngre på boligmarkedet 1987-1997 

   Andersen, Arne S. (Rapporter;2002/12, Report, 2002-04-19)
   Et hovedformål med analysen er å undersøke boligetablering og boligkarriere for yngre i en tid da det er mange tegn på en vanskeligere etableringssituasjon. Det er lagt spesiell vekt på hvordan boligkarrieren formes i et ...
  • Yngst publikum på kino, eldst på opera : fritid og kultur 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2008-12)
   Det er helst kvinner som går på teater, opera og klassiske konserter. Menn foretrekker idrettsarrangementer. Mens kinopublikum har lavest gjennomsnittsalder, er den høyest blant operapublikummet. I valg av bøker er kvinner ...
  • Yrke og dødelighet 1960-2000 

   Borgan, Jens-Kristian (Rapporter;2009/5, Report, 2009)
   Denne publikasjonen gir en historisk oversikt over dødeligheten i ulike yrker over de siste 40 år av det tjuende århundre. Yrkesopplysningene er hentet fra de fire folketellingene i 1960, 1970, 1980 og 1990. Etter hver ...
  • Yrke og dødelighet: Tilleggsberegninger til tidligere analyse Occupational Mortality 

   Kristofersen, Lars B. (Rapporter;1979/19, Report, 1979-10-09)
   Statistisk Sentralbyrå legger i denne publikasjonen fram resultatene av beregninger over dødeligheten 1970 - 1973 blant yrkesaktive i ulike yrkes- og sosialgrupper 1960 og 1970. Tidligere beregninger, som også gjaldt ikke ...
  • Yrke og fødsel. En undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader : Occupation and Outcome of Pregnancy 

   Bjerkedal, Tor (Rapporter;1980/9, Report, 1980-03-14)
   Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en undersøkelse om sammenhenger mellom nyfødte barns helsetilstand og mødrenes yrkesforhold. Framstillingen er utarbeidd på grunnlag av en mer omfattende rapport som forelå i ...
  • Yrke – et viktig kjennemerke i folks liv : den nye yrkesstandarden 

   Wold, Marit Getz; Håland, Inger (Journal article, 2011-02)
   «Hva jobber du med?» «Hva er ditt yrke?» «Jeg er rådgiver, jeg er dataingeniør, jeg er rørlegger, jeg jobber med regnskap». Dette er noe vi ofte snakker om når vi møtes for første gang. Da har vi mer eller mindre plassert ...
  • Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2020 

   Hetland, Aslak; Hetland, Arve; Normann, Tor Morten (Rapporter;2022/19, Report, 2022-05)
   Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er to sentrale ytelser i det norske velferdssystemet, som begge gir inntektssikring for personer som av helsemessige årsaker har reduserte muligheter til å være i arbeid. ...
  • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen. Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010 

   Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit (Rapporter;2013/44, Report, 2013-10)
   Rapporten viser endring og variasjon i gifte/samboende fedres og mødres tid brukt til inntektsgivende arbeid og husholdsarbeid i perioden 1970-2010. Analysene er basert på SSBs tidsbruksundersøkelser 1970, 1980, 1990, ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen 

   Nordby, Pål; Nerland, Sølve Mikal; Næsheim, Helge (Rapporter;2013/12, Report, 2013-04)
   Det er stor interesse for analyser av utviklingen i sysselsetting og mottak av pensjoner etter pensjonsreformen som ble innført 1. januar 2011. I denne rapporten beskrives utviklingen i sysselsettingen blant eldre. Data ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen 

   Claus, Gunnar; Nordby, Pål; Næsheim, Helge (Rapporter;2014/19, Report, 2014-05)
   Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde som et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. Et element i reformen var muligheten for personer 62 år og eldre til å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen 

   Claus, Gunnar; Nordby, Pål; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2015/12, Report, 2015-03)
   Denne rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Virkningen første og andre året etter pensjonsreformen ble beskrevet i Rapport ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015 

   Nordby, Pål (Rapporter;2016/10, Report, 2016-04-05)
   Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. I denne rapporten ser vi blant annet at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016 

   Nordby, Pål (Rapporter;2017/05, Report, 2017-04)
   De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere. I årets ...
  • Yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen. En evaluering av samsvaret mellom register og intervju 

   Andersen, Arne; Vrålstad, Signe (Rapporter;2013/16, Report, 2013-04)
   Tidligere analyser av yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen har vist store forskjeller i omfanget av yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen avhengig av om en bruker intervjudata eller registerdata. For å få mer innblikk i ...
  • Yrkesaktivitet i lavinntektshusholdninger 

   Andersen, Arne Støttrup (Rapporter;2008/46, Report, 2008-08-10)
   På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sosial- og helsedirekto-ratet har Statistisk sentralbyrå gjennomført en analyse av yrkesaktivitet i lavinn-tektshusholdninger. En tidligere analyse av forbruket i ...
  • Yrkesaktivitet og familietilhørighet. Geografiske variasjoner 

   Langen, Ole Ragnar (Rapporter;1986/7, Report, 1986-12-23)
  • Yrkesdeltakelse for personer over aldersgrensen 

   Dahl, Grete (Rapporter;1988/5, Report, 1988-01-29)
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Rapporter;2021/28, Report, 2021-11)
   Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap til arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere, og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse. Undersøkelsen er basert ...
  • Yrkeshemma inn på arbeidsmarknaden? 

   Hamre, Jørn Ivar (Rapporter;2008/43, Report, 2008-10-22)
   I denne rapporten vert det gjort ein beskrivande analyse av tilpassinga på arbeidsmarknaden for personar som har vore registrerte som yrkeshemma i NAV sitt register over arbeidssøkjarar. Opplysningar om status på ...
  • Yrkeshemma inn på arbeidsmarknaden? 

   Aukrust, Inge; Bø, Tor Petter (Rapporter;2009/42, Report, 2009-11-11)
   I denne rapporten blir det gjort ein beskrivande analyse av tilpassinga på arbeidsmarknaden for personar som har vore registrerte som yrkeshemma i NAV sitt register over arbeidssøkjarar. Opplysningar om status på ...