Now showing items 3727-3746 of 3768

  • Å sammenlikne tall - men hvilke? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008-02)
   Det er noget fint og forstandigt ved tal. De véd hvad de vil og de gør, hvad de skal. Piet Hein
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge :en empirisk analyse av perioden 1993-2001 

   Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne (Rapporter;2006/20, Research report, 2006)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fattigdom i Norge fra perioden 1993- 2001. Dessuten ønsker vi å studere i hvilken grad individer som har lav inntekt i en kort periode er utsatt ...
  • Årsrapport 2015. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2016/11, Working paper, 2016-04-15)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2015. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2016 : Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2017/28, Working paper, 2017)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2018/35, Working paper, 2018-09-14)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2017. Det inkluderer avtalen til utvalet, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel ...
  • Årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 

   Thonstad, Merete; Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2019/34, Working paper, 2019-09-27)
   Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall ...
  • Økende knapphet i kraftmarkedet : vil prisoppgang påvirke forbruket? 

   Johnsen, Tor Arnt; Lindh, Cecilie (Journal article, 2001-12)
   Svingningene i kraftprisene her i landet har vært store de senere årene. Det skyldes betydelige variasjoner i tilgangen på vannkraft, varierende temperaturer og tidvise skranker i overføringsnettene. I Norge og Sverige ...
  • Økningen i minstepensjonen : er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? 

   Langset, Bjørg; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per år. Med en inntektsøkning i ytelsene til pensjonister med lave inntekter fra folketrygden, forventes det at inntektsforskjellene mellom pensjonistene ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Research report, 2019-10-29)
   De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 

   Andersen, Arne S.; Birkeland, Eva; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2002/20, Research report, 2002-08-28)
   Denne rapporten beskriver ulike sosiale forhold for følgende grupper av trygdemottakere: alderspensjonister, uførepensjonister, enslige forsørgere, langtidssyke, pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) og etterlatte ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/2, Research report, 2004-01-30)
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2004 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/28, Research report, 2004-12-21)
   Sosialdepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet har frem ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon; Normann, Tor Morten (Rapporter;2012/08, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den 10. i rekken med det formål å presentere statistikk og analyse av økonomien og levekårene for en rekke ulike grupper i samfunnet som tradisjonelt er overrepresentert nederst i inntektsfordelingen ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2016/30, Research report, 2016-10-17)
   De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende. Personer som i noe mindre grad har tatt ...
  • Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 

   Barstad, Anders (Rapporter;2020/29, Research report, 2020-08-24)
   Denne rapporten tar for seg forholdet mellom to svært sentrale levekårskomponenter: Økonomi og helse. Datagrunnlaget for analysen er Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Innledningsvis ...
  • Økonomi, miljø og levekår i Arktis 

   Glomsrød, Solveig; Aslaksen, Iulie; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2007)
   Nordområdene er sterkt påvirket av både den globale økonomiske utviklingen og klimaproblemene. Klimaproblemene gir sterkere utslag på høyere breddegrader og forventes å endre natur og levevilkår i Arktis langt utover de ...
  • Økonomidebatt, frihet og ansvar 

   Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
   Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...
  • Økonomisk integrering for innvandrere over tid. En analyse av innvandreres inntektsutvikling basert på ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005 

   Brovold, Christian Hrafn (Rapporter;2020/20, Research report, 2020-05-14)
   Denne rapporten ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005. Ved hjelp av ulike deskriptive indikatorer for økonomisk integrering måles ...