Now showing items 1942-1961 of 3471

  • Macroeconomic effects of proposed pension reforms in Norway 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Discussion Papers;No. 417, Working paper, 2005)
   Abstract: Ageing combined with generous welfare state schemes makes the present fiscal policy in Norway unsustainable, despite large government petroleum revenues. We estimate to what extent two suggested reforms of the ...
  • Macroeconomic modelling: The Norwegian experience 

   Cappelen, Ådne (Discussion Paper;No. 57, Working paper, 1991-02)
   This paper describes the institutional background of Norwegian large scale macroeconometric modelbuilding. Such models were in general subject of harsh criticism during the 1970s. We discuss how modelbuilders in Norway . ...
  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;675, Working paper, 2012)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might ...
  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;675, Working paper, 1-01)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might be ...
  • Macroeconomic stability or cycles : the role of the wage-price spiral 

   Kolsrud, Dag; Nymoen, Ragnar (Discussion Papers;No. 625, Working paper, 2010)
   Abstract: We derive aggregate supply (AS) relationships for an intermediate-run macro model.The wage-price spiral provides the conceptual framework for a synthesis of different contesting theoretical and empirical perspectives ...
  • MAFO. Makromodell for folketrygden: En skisse av en budsjettmodell 

   Koren, Charlotte (Rapporter;1979/6, Research report, 1979)
  • Maize trade liberalization vs. fertilizer subsidies in Tanzania : a CGE model analysis with endogenous soil fertility 

   Grepperud, Sverre; Wiig, Henrik; Aune, Finn Roar (Discussion Papers;No. 249, Working paper, 1999)
   This paper presents an analysis on economy-environmental interlinkages for Tanzania by using a computable general equilibrium (CGE) model based on a social accounting matrix. The purpose of the analysis is to include general ...
  • Making Sen’s capability approach operational. A random scale framework 

   Dagsvik, John K. (Discussion papers;710, Working paper, 2012-10)
   Amartya Sen has developed the so-called capability approach to meet the criticism that income alone may be insufficient as a measure of economic inequality. This is because knowledge about people’s income does not tell us ...
  • Makro-økonomiske virkninger for Norge av økte råvarepriser 

   Reymert, Morten (Rapporter;1979/17, Research report, 1979-09-07)
   De Forente Nasjoners 4. konferanse om Handel og Utvikling (UNCTAD IV) i 1976 behandlet spørsmålet om et såkalt integrert råvareprogram. I vedtakene fra konferansen tas det blant annet sikte på å stabilisere råvareprisene ...
  • Makromodellering av kommunesektorens økonomiske tilpasning 

   Jansen, Eilev S.; Kolsrud, Dag (Rapporter;2008/7, Research report, 2008)
   I denne rapporten bygger vi en modell for kommunesektorens økonomiske tilpasning basert på data fra Nasjonalregnskapet. Den økonomiske aktiviteten i kommuneforvaltningen bestemmes i stor grad av kommunene selv, men den ...
  • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030 

   Fæhn, Taran; Aune, Finn Roar (Rapporter;2016/25, Research report, 2016-09-09)
   EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan tiltakene ...
  • Makroøkonomisk forskning i Norge 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Others, 2001)
   Debatt om makroøkonomisk forskning.
  • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket 

   Hagem, Cathrine; Bjertnæs, Geir Haakon (Rapporter;2016/15, Research report, 2016-04-21)
   Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet? I rapporten studeres sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i ...
  • Makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid for skift- og turnusarbeidere 

   Bjørnstad, Roger; Hammersland, Roger (Journal article, 2008)
   Inntekten, eller verdiskapningen, i Norge er nært knyttet til hvor mye vi jobber. En reduksjon i arbeidstiden vil derfor på sikt føre til at inntektene utenom oljeinntektene synker om lag tilsvarende. En kan håpe på noen ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2003)
   Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet : foreslåtte pensjonsreformer vil få folk til å jobbe mer og lenger 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2003/13, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer og beregner langsiktige makroøkonomiske virkninger av å erstatte dagens system for alderspensjon med ett av tre alternative systemer: 1 En "modernisert folketrygd", finansiert via statlig pensjonsfond 2 ...
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Journal article, 2004)
   Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester. Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert ...
  • Makroøkonomiske virkninger av ulike måter å bruke realavkastningen av Petroleumsfondet på 

   Johansen, Per Richard; Holm, Inger (Journal article, 2001-09)
   De nye retningslinjene for den økonomiske politikken som ble framlagt i mars i år, åpner for økt bruk av oljeinntektene. I denne artikkelen studeres makroøkonomiske virkninger av ulike måter å anvende disse inntektene på. ...
  • Mange - men færre - ofre 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2004-06)
   Hver syvende person blir årlig utsatt for lovbrudd. Ungdom er mest utsatt, og risikoen blir mindre med økende alder for de fleste typer lovbrudd. Det utøves flere voldshandlinger enn tyverier mot privatpersoner. Hvert ...
  • Mange innvandrere digitalt ekskludert : digitale ferdigheter blant innvandrere og deres norskfødte barn 

   Guthu, Lene K.; Holm, Sigrid (Journal article, 2010-10)
   Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter: PC og Internett utgjør en viktig del av hverdagen både privat og på jobb, men kompetansen til å bruke disse verktøyene varierer ut fra kjønn, alder og ...