Now showing items 2751-2770 of 3567

  • Samboere med felles barn : en gruppe med mye gjennomtrekk 

   Noack, Turid (Journal article, 2002)
   Åtte prosent av dem som var samboere med felles barn ved inngangen til 1999, giftet seg i løpet av året, mens seks prosent flyttet fra hverandre. Samboerpar med felles barn består for det meste av familier som fortsatt ...
  • Sambruk av velferdsytelser 

   Hetland, Aslak (Rapporter;2017/19, Research report, 2017-06-30)
   Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer ...
  • Sambruk i kommunale og statlige ytelser : En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser 

   Dalgard, Anne Berit (Rapporter;2015/55, Research report, 2015-12-15)
   Det er flere som mottar ulike typer velferdsytelser samtidig. Blant mottakere av arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad og uføretrygd er det en større andel menn enn kvinner som i tillegg mottar ...
  • Samferdsel og miljø 2009 : utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Willy (Rapporter;2009/27, Research report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Samfunnsøkonomiske kostnader ved klimamål for 2020 : en generell modelltilnærming 

   Fæhn, Taran; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;22/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten redegjør for makroøkonomiske modellberegninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for etatsgruppen Klimakur 2020. Hensikten har vært å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å redusere norske utslipp ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av et EF-tilpasset jordbruk 

   Cappelen, Ådne; Skoglund, Tor; Storm, Erik (Rapporter;1992/7, Research report, 1992-01-28)
  • Samisk statistikk 2016 

   Slaastad, Tove Irene (Rapporter;2016/05, Research report, 2016-02-05)
   Det er mange eldre og få unge i de samiske områdene sammenlignet med tallene for hele landet. Få unge mellom 25 og 39 år fører også til få barn i alderen 0–9 år. Samisk statistikk 2016 inneholder statistikk med relevans ...
  • Samisk statistikk 2018 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2018/05, Research report, 2018-02-06)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
  • Samisk statistikk 2022 

   Sønstebø, Anders (Rapporter;2022/5, Research report, 2022-02-04)
   Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk som dekker utvalgte tematiske områder. Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder ...
  • Samledokumentasjon av konjunkturindikatorer i Statistisk sentralbyrå 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1997/17, Research report, 1997)
  • Sammenhenger mellom klima- og FoU-politikk 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom klimapolitikk og innovasjonspolitikk for å utvikle nye CO2-frie energiteknologier. Hvis myndighetene har nok virkemidler tilgjengelig, kan klimapolitikken settes uavhengig ...
  • Sammenlikning av simultane og partielle analyser av kommunenes økonomiske atferd 

   Langørgen, Audun; Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne; Aaberge, Rolf (Rapporter;2005/25, Research report, 2005)
   Kommunene produserer tjenester innenfor forskjellige tjenesteytende sektorer, som administrasjon, utdanning, barnehager, helsestell, sosiale tjenester, kultur og infrastruktur. Variasjoner i pengebruken per innbygger ...
  • Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler 

   Friestad, Christine; Hansen, Inger Lise Skog (Journal article, 2004-11)
   Levekårsundersøkelsen blant innsatte viser at en betydelig andel har problemer i forhold til sentrale levekårsområder som utdanning, inntekt, bolig og helse. Mange har problemer på flere områder samtidig, og det er en klar ...
  • Sammensetningen av den effektive støtten til norske næringer i 1989 og 1991 

   Fæhn, Taran; Grünfeld, Leo Andreas; Holmø, Erling; Hægeland, Torbjørn (Rapporter;1995/9, Research report, 1995)
  • Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon 

   Brasch, Thomas von; Dapi, Bjorn; Sparrman, Victoria (Notater / Documents;2017/45, Working paper, 2017-12-20)
   Sammensetningseffekter mellom næringer trakk ned veksten i gjennomsnittlig årslønn med 0,3 prosentpoeng i 2016. Dette notatet utleder det analytiske rammeverket for å dekomponere lønnsveksten i lønns- og sammensetningsef ...
  • Sammenslåinger av kommuner - en vakker, men håpløs idé? 

   Sørensen, Rune (Journal article, 2004-05)
   Stortinget har vedtatt at kommuner kan slås sammen hvis de berørte kommunene er enige om dette, og dette er myndighetenes hovedlinje for å redusere antall kommuner. Folkevalgte i små kommuner er mest skeptiske til ...
  • Sampling errors and cross-country comparisons of income inequality 

   Aaberge, Rolf (Discussion Papers;No. 252, Working paper, 1999)
   The growing interest in cross-national comparisons of income inequality is primarily a result of the establishment of the Luxembourg Income Study (LIS) database and the wide range of studies on income inequality based on ...
  • Samvær med barn etter samlivsbrudd: hva svarer far og hva svarer mor? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2004-05)
   I Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 oppgir samværsfedre oftere enn enslige mødre at foreldrene har felles foreldreansvar for barna, de rapporterer mer samvær mellom far og barn og vurderer samværsordningen mer positivt ...
  • Samvær og bidrag 2002-2004. Sluttrapport 

   Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege (Rapporter;2008/45, Research report, 2008)
   På grunnlag av to utvalgsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå, har vi gjennom en rekke rapporter og artikler analysert situasjonen før og etter barne-bidragsreformen høsten 2003. Formålet med denne rapporten ...