Now showing items 1602-1621 of 3471

  • Jakten på den moderne arbeider 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2002)
   Den moderne arbeider finnes, men vi finner ikke mange av dem. Jakten på det nye i arbeidslivet viser at det omfattes av få og at mye faktisk ikke er så nytt. Vi har fortsatt et arbeidsliv preget av faste og strukturerte former.
  • Jentene er mest hjemme : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Barn er hjemme 15 timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld står de opp tilsvarende seinere. En betydelig del av ...
  • : Jenter og gutter bruker tiden forskjellig : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Hovedaktiviteten til både barn og unge er skolegang. Svært få barn har inntektsgivende arbeid i vanlig betydning, men en stor del utfører oppgaver hjemme som de får betalt for. Både blant barn og unge er det jentene som i ...
  • Job creation, heterogeneous workers and technical change : matched worker/plant data : evidence from Norway 

   Salvanes, Kjell G.; Førre, Svein Erik (Discussion Papers;No. 304, Working paper, 2001)
   Abstract: Using matched worker/plant level data for Norway, theories explaining the change in skill composition are assessed using direct evidence on the job creation and destruction for high, medium and low skilled ...
  • Job creation, job destruction and plant turnover in Norwegian manufacturing 

   Klette, Tor Jakob; Mathiassen, Astrid (Discussion papers;136, Working paper, 1995-02)
   The labour market in Norway, as in other Scandinavian countries, is often claimed to be overregulated and incapable of adjustment to changes in job opportunities. The results presented in this paper suggest to the contrary ...
  • Job displacement and crime: Evidence from Norwegian register data 

   Rege, Mari; Skardhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil Elias; Votruba, Mark E (Peer reviewed; Journal article, 2019-09)
   We estimate the job displacement effect on criminal behavior for young adult Norwegian men separated from their plant of employment during a mass layoff. Displaced workers experience a 20 percent increase in criminal charge ...
  • Job durations and the job search model : a two-country, multi-sample analysis 

   Bagger, Jesper; Henningsen, Morten (Discussion Papers;No. 553, Working paper, 2008)
   Abstract: This paper assesses whether a parsimonious partial equilibrium job search model with on-the-job search can reproduce observed job durations and transitions to other jobs and to nonemployment. We allow for ...
  • Jobb- og arbeidskraftsstrømmer i Norge : betydningen av ulike dataavgrensninger 

   Rønningen, Dag (Journal article, 2001)
   Tallfestingen av strømmer av jobber og arbeidstakere påvirkes av datamessige avgrensninger som legges til grunn. I artikkelen drøftes fire ulike avgrensninger knyttet til virksomhetsenhet og tidsenhet. Jobbskaping og ...
  • Jobb- og arbeidskraftsstrømmer i Norge og OECD En komparativ analyse av jobb- og 

   Dale-Olsen, Harald; Rønningen, Dag (Sosiale og økonomiske studier;104, Book, 2000)
   Denne studien består av tre deler. Studien ser først på betydningen ulike dataavgrensninger får for jobb- og arbeidskraftsstrømmene i Norge i perioden 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997. Vi finner at både ved å definere ...
  • Jordbruk og miljø 2015 : Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2016/14, Research report, 2016-04-20)
   Rapporten kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at det totale jordbruksarealet i drift vart redusert med 5 prosent til 9,86 millionar dekar i perioden ...
  • Jordbruk og miljø 2016. Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/04, Research report, 2017-03)
   Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 ...
  • Jordbruk og miljø 2017. Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/41, Research report, 2018-12-15)
   Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Frå 1999 til 2016 er jordbruksarealet i drift redusert med 5 prosent til 9,82 millionar ...
  • Jordbruk og miljø 2018. Tilstand og utvikling 

   Snellingen Bye, Anne; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2919/05, Research report, 2019-03-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruk og miljø 2019. Tilstand og utvikling 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Rognstad, Ole; Storbråten, Berit (Rapporter;2020/3, Research report, 2020-01-21)
   Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Framstillinga er inndelt etter ulike tema, mellom anna basisinformasjon om jordbruket, ...
  • Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger: Metodiske forskjeller belyst med materiale fra Trøgstad kommune 

   Homstved, Svein; Lone, Øyvind; Nesheim, Tore (Rapporter;1981/18, Research report, 1981-07-14)
   Denne rapporten gir en innføring i metodene som nyttes ved registrering av jordbruksarealet ved Jordregistreringsinstituttet og ved Statistisk Sentralbyrås årlige utvalgstellinger. Det blir gjort rede for prinsipielle ...
  • Justert tettstedsavgrensing. Dokumentasjon av metode 

   Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2014/28, Working paper, 2014-06)
   I 1999 utviklet SSB en automatisk metode for tettstedsavgrensing som har vært i bruk fram til i dag. Metoden er basert på avstandsmåling (bufring). Det viktigste datagrunnlaget er bygningspunkt fra Matrikkelen. Metoden ...
  • Kan arbeidserfaring erstatte formell utdanning? 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Kan manglende utdanning kompenseres gjennom læring på jobben? En måte å anslå omfanget av læring på jobben er å undersøke hvordan lønnen blir påvirket av arbeidserfaring og varigheten av arbeidsforhold. I denne artikkelen ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Kan bærekraftig utvikling måles? : indikatorer for bærekraftig utvikling – 2008 

   Brunvoll, Frode (Journal article, 2008-09)
   Bærekraftig utvikling er intuitivt lett å forstå, vanskelig å realisere og krevende å evaluere. Norsk økonomi ser ut til å være bærekraftig, da vår økonomiske formue – inkludert menneskelige ressurser – er økende. Men ...
  • Kan formueseffekter forklare utviklingen i privat konsum? 

   Jansen, Eilev S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   En ny konsumfunksjon i SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at realformuen har en klar effekt på husholdningenes konsum. Boligformuen utgjør en betydelig andel av denne formuen. Den nye konsumfunksjonen er homogen i ...