Now showing items 4080-4099 of 4349

  • Utvandring blant innvandrere 1975-1995 

   Tysse, Tone Ingrid; Keilman, Nico (Rapporter;1998/15, Report, 1998-10)
  • Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Skjerpen, Terje; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2015/17, Report, 2015-03)
   Flertallet av dem som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge. I denne rapporten presenteres analyser av utvandringen blant innvandrere. Et viktig formål med ...
  • Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 2: Analyser basert på mikrodata 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Rapporter;2016/27, Report, 2016-09-22)
   Flertallet av dem som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge. I denne rapporten har vi analysert hva som påvirker utvandringen av innvandrere.
  • Utvandring fra Norge 1971-2011 

   Pettersen, Silje Vatne (Rapporter;2013/30, Report, 2013-08)
   Formålet med denne rapporten er å imøtekomme mangelen på empiri og å gjennomføre en oppdatert beskrivelse av utvandringen fra Norge de siste 40 årene ved hjelp av tilgjengelig registerdata for perioden 1971-2011. Omfanget ...
  • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2021/2, Report, 2021-01-22)
   Målsettingen med denne rapporten er å analysere faktorer som påvirker utvandring og gjeninnvandring av personer født i Norge med forskjellig tilknytning til landet målt etter sin landbakgrunn gjennom tre generasjoner. En ...
  • Utvikling av arbeidsløshetsstatistikk for innvandrere / utenlandske statsborgere 

   Kjelsrud, Morten (Notater;1993/12, Working paper, 1993)
  • Utvikling av arealstatistikk for tettstedsnære områder. Muligheter og begrensninger 

   Smith, Tone (Rapporter;2000/19, Report, 2000-06-30)
   Formålet med dette prosjektet har vært å se på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å produsere en egen arealstatistikk for tettstedsnære områder. Ved hjelp av enkle metoder i geografiske informasjonssystemer ...
  • Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt 

   Sky, Vibeke (Notater / Documents;2019/4, Working paper, 2019-01-23)
   Notatet er et sluttprodukt av forprosjektet med arbeidstittelen «Utvikling av en forløpsdatabase på barnevern». Gjennom dette forprosjektet har SSB bl.a. kartlagt mulighetene for å organisere barnevernsdata fra 2013 på ...
  • Utvikling i boforhold 1987-1997. Rapport til Boligutvalget 

   Lyngstad, Jan; Andersen, Arne S. (Rapporter;2002/3, Report, 2002-02-15)
   Fire av fem voksne nordmenn bor i bolig som husholdningen eier, og enda flere ønsker å bo i eid bolig. Eierandelen totalt har endret seg lite de siste ti årene. Det har imidlertid blitt større generasjonsforskjeller. I ...
  • Utvikling i regionale arbeidsmarkeder 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn (Journal article, 2009-12)
   Sysselsettingsutviklingen i Norge har gått i retning av en viss geografisk sentralisering, men graden av sentralisering varierer klart, avhengig av konjunkturforløpet. Sentraliseringen dempes noe av blant annet politikk ...
  • Utvikling i sysselsetting og lønn etter 1930 

   Hansen, Stein; Skoglund, Tor (Journal article, 2008)
   I 2007 var det mer enn dobbelt så mange sysselsatte i Norge som i 1930, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i denne perioden. ...
  • Utviklingen av aldersrelaterte helse-, pleie- og omsorgsutgifter 

   Vigran, Åsne; Brathaug, Ann Lisbet; Brunborg, Helge; Lunde, Elin Skretting; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/4, Report, 2001-02-12)
   Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet har gitt Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo, Senter for helseadministrasjon, i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om helsetilstanden til en befolkning med ...
  • Utviklingen av arbeidsmarkedsmodeller i Statistisk sentralbyrå 

   Ljones, Olav (Rapporter;1985/16, Report, 1985-05-21)
   Denne publikasjonen inneholder en gjennomgang av problemstillinger i tilknytning til analyser og modellutvikling for det norske arbeidsmarkedet. I oversikten legges det særlig vekt på diskusjon av analyseopplegg for ...
  • Utviklingen av levekårene i Oslo indre øst 

   Barstad, Anders; Skarðhamar, Torbjørn (Journal article, 2006-05)
   Handlingsprogram Oslo indre øst, som startet opp høsten 1997, er statens og kommunens felles satsing for å bedre levekårene i de tre daværende bydelene Sagene-Torshov, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo. Hovedinntrykket ...
  • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2018/23, Report, 2018-06-28)
   Rapporten beskriver utviklingen i bostedssegregering blant innvandrere og norskfødte innbyggere med to innvandrerforeldre i perioden 2005 til 2017. Hovedfunnet er at bostedssegregeringen har gått ned i de områdene vi ...
  • Utviklingen i bønders inntekter mellom 2004 og 2020 

   Eika, Lasse; Vestad, Ola L. (Rapporter;2022/39, Report, 2022-10-03)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive bøndenes inntektsdannelse og å dokumentere hvordan inntektene til bønder og jordbrukshusholdninger har utviklet seg sammenlignet med inntektsutviklingen for andre grupper. ...
  • Utviklingen i den norske nasjonalformuen fra 1985 til 2004. Et eksempel på bærekraftig utvikling? 

   Greaker, Mads; Løkkevik, Pål; Walle, Mari Aasgaard (Rapporter;2005/13, Report, 2005)
   En nærliggende tolkning av begrepet bærekraftig utvikling er at nivået på forbruket målt pr. innbygger i et gitt år ikke skal være større enn at man har mulighet til å velge det samme nivået på forbruket pr. innbygger for ...
  • Utviklingen i energiforbruket i Norge i 2002-2003 

   Bye, Torstein; Bergh, Pål Marius (Rapporter;2003/19, Report, 2003-11-21)
   Årene 2002 og 2003 vil foreløpig gå inn i historien som historiske år i norsk kraftforsyning. Dette skyldes ekstremt lite nedbør og tilsig til kraftmagasinene gjennom høsten 2002. I motsetning til hva mange synes å tro var ...
  • Utviklingen i energimarkedet i Norden i 2002-2003 

   Bye, Torstein; Hansen, Petter Vegard; Aune, Finn Roar (Rapporter;2003/21, Report, 2003-10-21)
   Høsten 2002 og vinteren 2003 var det nordiske kraftmarkedet anstrengt på grunn av lite nedbør og dermed svikt i den primære energitilgangen. Ikke bare var tilsiget sviktende, svikten var konsentrert til den vanligvis så ...
  • Utviklingen i folketrygdens utgifter til sykepenger 

   Bjørnstad, Atle Fremming; Sollie, Marte (Rapporter;2006/40, Report, 2006)
   I rapporten dokumenteres en modell for bestemmelse av folketrygdens utbetalinger til sykelønn. I estimeringen av de økonomiske sammenhengene er det benyttet data for perioden 1984 frem til og med 2004. Modellen ...