• Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Rapporter;2021/28, Research report, 2021-11)
   Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap til arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere, og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse. Undersøkelsen er basert ...
  • Yrkeshemma inn på arbeidsmarknaden? 

   Hamre, Jørn Ivar (Rapporter;2008/43, Research report, 2008-10-22)
   I denne rapporten vert det gjort ein beskrivande analyse av tilpassinga på arbeidsmarknaden for personar som har vore registrerte som yrkeshemma i NAV sitt register over arbeidssøkjarar. Opplysningar om status på ...
  • Yrkeshemma inn på arbeidsmarknaden? 

   Aukrust, Inge; Bø, Tor Petter (Rapporter;2009/42, Research report, 2009-11-11)
   I denne rapporten blir det gjort ein beskrivande analyse av tilpassinga på arbeidsmarknaden for personar som har vore registrerte som yrkeshemma i NAV sitt register over arbeidssøkjarar. Opplysningar om status på ...
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend : studenters inntekter 

   Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad (Journal article, 2011-02)
   Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt. Yrkesinntektene har dermed blitt viktigere. Kun 6 prosent av ...
  • Yrkesliv eller pensjonisttilværelse : Levekår og tidsbruk i aldersgruppen 62-66 år 

   Vaage, Odd Frank (Rapporter;2003/18, Research report, 2003-11-03)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2000/2001 en omfattende undersøkelse om nordmenns tidsbruk. Dette var den fjerde undersøkelsen i sitt slag. De tidligere undersøkelsene er blitt gjennomført i 1971, 1980 og 1990. På ...
  • Yrkesstart og familiestiftelse: En analyse av sentrale begivenheter i menns livsløp 

   Blom, Svein (Rapporter;1994/13, Research report, 1994)
  • Å sammenlikne tall - men hvilke? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008-02)
   Det er noget fint og forstandigt ved tal. De véd hvad de vil og de gør, hvad de skal. Piet Hein
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge :en empirisk analyse av perioden 1993-2001 

   Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne (Rapporter;2006/20, Research report, 2006)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fattigdom i Norge fra perioden 1993- 2001. Dessuten ønsker vi å studere i hvilken grad individer som har lav inntekt i en kort periode er utsatt ...
  • Årsrapport 2015. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2016/11, Working paper, 2016-04-15)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2015. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2016 : Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2017/28, Working paper, 2017)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2018/35, Working paper, 2018-09-14)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2017. Det inkluderer avtalen til utvalet, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel ...
  • Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen - 2004 

   Cappelen, Ådne; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Kjesbu, Knut Arild; Møen, Jarle; Petterson, Geir; Raknerud, Arvid (Rapporter;2005/12, Research report, 2005-05-10)
   SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har til hensikt å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002 og gjort gjeldende fra skatteåret 2002. I 2003 ble ordningen ...
  • Årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 

   Thonstad, Merete; Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2019/34, Working paper, 2019-09-27)
   Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall ...
  • Økende knapphet i kraftmarkedet : vil prisoppgang påvirke forbruket? 

   Johnsen, Tor Arnt; Lindh, Cecilie (Journal article, 2001-12)
   Svingningene i kraftprisene her i landet har vært store de senere årene. Det skyldes betydelige variasjoner i tilgangen på vannkraft, varierende temperaturer og tidvise skranker i overføringsnettene. I Norge og Sverige ...
  • Økningen i minstepensjonen : er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? 

   Langset, Bjørg; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per år. Med en inntektsøkning i ytelsene til pensjonister med lave inntekter fra folketrygden, forventes det at inntektsforskjellene mellom pensjonistene ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Research report, 2019-10-29)
   De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022 

   Hattrem, Aurora (Rapporter;2022/45, Research report, 2022-10-27)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyse av den økonomiske situasjonen og levekårene for personer i Norge som tilhører husholdninger med lavinntekt. Dette er den 14. rapporten i rekken som gir en slik samlet ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 

   Andersen, Arne S.; Birkeland, Eva; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2002/20, Research report, 2002-08-28)
   Denne rapporten beskriver ulike sosiale forhold for følgende grupper av trygdemottakere: alderspensjonister, uførepensjonister, enslige forsørgere, langtidssyke, pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) og etterlatte ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/2, Research report, 2004-01-30)