Now showing items 215-234 of 4349

  • Baby booming inequality? Demographic change and earnings inequality in Norway, 1967–2000 

   Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this paper, we demonstrate how age-adjusted inequality measures can be used to evaluate whether changes in inequality over time are due to changes in the age-structure. To this end, we use administrative data on earnings ...
  • Back to background risk? 

   Fagereng, Andreas; Guiso, Luigi; Pistaferri, Luigi (Discussion Papers;No. 834, Working paper, 2016-02-01)
   Estimating the effect of background risk on individual financial choices faces two challenges. Estimating the effect of background risk on individual financial choices faces two challenges. First, the identification of ...
  • - Bak apotekdisken, ikke foran tavla : studievalg i innvandrerbefolkningen 

   Henriksen, Kristin (Journal article, 2006-10)
   Ikke-vestlige innvandrere finner i stadig større grad veien til forelesningssalene og bibliotekene ved landets høgskoler og universiteter. Særlig er etterkommerne, eller de som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre, ...
  • Bak Gini-koeffisenten : om inntektene fra forretningsvirksomheten til Norges største eiere 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2009)
   Gjennom hele 1990-tallet og fram til og med 2005 har inntektsulikheten i Norge økt, særlig fra 2002. Et viktig bidrag til økt inntektsulikhet har vært at kapitalinntekter, spesielt aksjeutbytter, har økt kraftig for dem ...
  • Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse : helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2007)
   I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i løpet av tiårsperioden 1999-2008. Kommunene ser ikke ut til å nå målet innen 2008. ...
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger. En analyse basert på registerdata 

   Lyngstad, Jan; Epland, Jon (Rapporter;2003/12, Report, 2003)
   Denne rapporten har som formål å belyse forekomsten av lavinntekt blant barn av enslige forsørgere i Norge. Den belyser i hvilken grad lavinntektsandelen blant barn av enslige forsørgere avviker fra lavinntektsandelen ...
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte : levekårsundersøkelsen for studenter 2005 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2007)
   Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 2005. Yngre, enslige, heltidsstudenter og studenter med lav arbeidsinntekt får oftere støtte enn andre. ...
  • Barn bor med far når far bor med mor 

   Jensen, An-Magritt (Journal article, 2001)
   Barns familier har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Færre barn har gifte foreldre og færre lever i kjernefamilier overhodet, mens flere bor med enslige foreldre og med steforeldre. Bildet av barns familier, ...
  • Barn i barnehage. Foreldrebakgrunn og utvikling de seneste årene 

   Sæther, Jan Petter (Rapporter;2010/11, Report, 2010-03-05)
   Ifølge data fra EU-SILC har andelen barn som går i barnehage økt jevnt og ganske mye fra 2004 til 2008, fra 65 til 79 prosent. Økningen er i hovedsak blant de aller yngste barna. Ifølge data fra EU-SILC har andelen barn ...
  • Barn i husholdninger med lav inntekt. Omfang, utvikling, årsaker 

   Epland, Jon (Rapporter;2001/9, Report, 2001-05-03)
   Denne rapporten er utført på oppdrag av Barne- og familiedepartementet og har som formål å belyse forekomsten av lavinntekt blant barn i Norge. Det er hovedsakelig benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der ...
  • Barn i lavinntektsfamilier 1996-2004 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2007/33, Report, 2007)
   Hovedformålet med rapporten er ved hjelp av registerdata å belyse utviklingen i årlig og vedvarende lavinntekt blant barnefamilier i perioden 1996 til 2004. I rapporten er det hovedsakelig barn 0-15 år som studeres, men ...
  • Barn i lavinntektshusholdninger i Norden 2005-2020. Hvorfor så ulik utvikling? 

   Epland, Jon; Hattrem, Aurora (Rapporter;2023/38, Report, 2023-10-26)
   Rundt 2005 hadde alle de fire nordiske landene, Danmark, Finland, Norge og Sverige om lag samme andelen barn i lavinntektsfamilier, som var blant de laveste i Europa. I påfølgende år har landene imidlertid hatt vidt ...
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009 

   Kalve, Trygve; Dyrhaug, Tone (Rapporter;2011/39, Report, 2011-11-25)
   Rapporten belyser hvordan kontakten med barnevernet varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper av barn og unge, 0-22 år, med barnevernstiltak som sammenlignes: 1) Barn uten innvandrerbakgrunn, 2) innvandrerbarn ...
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012 

   Dyrhaug, Tone; Sky, Vibeke (Rapporter;2015/16, Report, 2015-03)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført en analyse der sammenligningen av bruken av barnevernstiltak i de tre gruppene barn og unge uten innvandrerbakgrunn, innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre, står ...
  • Barn og unge med innvandrerforeldre - demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked 

   Dzamarija, Minja Tea (Rapporter;2010/12, Report, 2010-03-12)
   Hovedtrekkene i rapporten kan oppsummeres kort: Demografi Ved bruk av Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk har vi vist at barn og unge voksne med innvandrerforeldre (0-24 år) utgjør en stadig større andel av ...
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn. Demografi, utdanning og inntekt 

   Dzamarija, Minja Tea (Rapporter;2016/23, Report, 2016-07-28)
   Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia. Med denne publikasjonen ønsker Statistisk ...
  • Barn og unges miljø og helse 2011. Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer 

   Kjelvik, Julie (Rapporter;2012/12, Report, 2012-03-23)
   I denne rapporten ser vi hovedsakelig på barn og unges fysiske (kapittel 3-7) og sosiale miljøbetingelser (kapittel 8 og 9). Formålet er å studere forhold som kan ha betydning for barn og unges helse. Barn og unge er i ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Barn som bor med far bor også med mor 

   Jensen, An-Magritt (Journal article, 2005)
   Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden med mor. Fordelingen av omsorgen har vært sterkt avhengig ...