Now showing items 1976-1995 of 4279

  • Kan arbeidserfaring erstatte formell utdanning? 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2002)
   Kan manglende utdanning kompenseres gjennom læring på jobben? En måte å anslå omfanget av læring på jobben er å undersøke hvordan lønnen blir påvirket av arbeidserfaring og varigheten av arbeidsforhold. I denne artikkelen ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Kan bærekraftig utvikling måles? : indikatorer for bærekraftig utvikling – 2008 

   Brunvoll, Frode (Journal article, 2008-09)
   Bærekraftig utvikling er intuitivt lett å forstå, vanskelig å realisere og krevende å evaluere. Norsk økonomi ser ut til å være bærekraftig, da vår økonomiske formue – inkludert menneskelige ressurser – er økende. Men ...
  • Kan formueseffekter forklare utviklingen i privat konsum? 

   Jansen, Eilev S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   En ny konsumfunksjon i SSBs makroøkonomiske modell KVARTS viser at realformuen har en klar effekt på husholdningenes konsum. Boligformuen utgjør en betydelig andel av denne formuen. Den nye konsumfunksjonen er homogen i ...
  • Kan leseferdigheter måles og sammenlignes? 

   Gabrielsen, Egil (Journal article, 2005-05)
   Ulike metoder har vært brukt for å måle det vi kaller leseferdighet. Kjennskap til disse metodenes styrker og svakheter kan være et viktig utgangspunkt når resultater fra de mange leseundersøkelsene skal vurderes. I de ...
  • Kan regional utdanning hjelpe mot sentralisering? 

   Rosnes, Orvika; Vennemo, Haakon; Hansen, Wiljar; Johansen, Bjørn Gjerde; Skjerpen, Terje; Bruvoll, Annegrete; Erraia, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Halvparten av befolkningsveksten de siste 25 årene har skjedd i Oslo og Viken. Det er neppe en politisk ønsket utvikling. For å motvirke utviklingen har flere offentlige ekspertutvalg foreslått å desentralisere høyere ...
  • Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked 

   Ericson, Torgeir (Journal article, 2007)
   Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig for et velfungerende kraftmarked. I dagens kraftmarked mangler imidlertid en stor andel av strømkundene incentiver til kortsiktig prisrespons. Dette er fordi de er utstyrt med en ...
  • Kan vi stole på utslippsdata? 

   Rypdal, Kristin (Journal article, 2002-09)
   Statistikk over utslipp til luft er til dels basert på usikre beregninger. Nivået på totale utslipp av klimagasser i Norge kan ligge i et intervall av ±15-20 prosent av de offisielle beregningene. Ifølge Kyotoprotokollen kan ...
  • Kapasitetsutnyttelse i norske næringer: En KVARTS/MODAG-rapport 

   Cappelen, Ådne; Mørch von der Fehr, Nils-Henrik (Rapporter;1986/26, Research report, 1986-10-21)
  • Kapasitetsutnytting i norsk industri 

   Lesteberg, Halvard (Rapporter;1979/28, Research report, 1979-11-06)
   Denne publikasjonen gir et opplegg for å beregne kapasitets utnyttingsindekser for norsk industri. Beregningene er utført på kvartalsstatistikk for perioden 1. kvartal 1961 - 3. kvartal 1979, og resultatene er gitt i ...
  • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren 

   Greaker, Mads (Rapporter;2016/34, Research report, 2016-11-28)
   Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken. Kraftprisene, og dermed ...
  • Kapitalflyt og eierskap i Norge, 2004-2018. En deskriptiv analyse 

   Andresen, Martin Eckhoff (Rapporter;2021/29, Research report, 2021-11)
   Norge har i perioden 2004 - 2018 gjennomført en rekke endringer på selskaps- og utbytteskatteområdet. Mest vesentlig er skattereformen i 2006, som innførte utbytteskatt og harmoniserte skatteratene på kapital- og ...
  • Kapitalinnsats og produktivitet i norsk industri 1993-2002 : revurderinger i lys av mikrodata 

   Raknerud, Arvid; Rønningen, Dag (Journal article, 2004)
   En ny metode basert på kapitaldata fra SSBs regnskapsstatistikk viser at realkapital og kapitalinnsats i større grad er påvirket av konjunkturutviklingen enn hva tallene fra nasjonalregnskapet (NR) viser. Veksten i ...
  • Kapitalkostnader i kommunene 

   Langørgen, Audun; Rønningen, Dag (Rapporter;2002/34, Research report, 2002-12)
   Formålet med denne rapporten er å analysere variasjoner i kommunenes avskrivninger slik de er rapportert inn i KOSTRA for 2001. Det blir påpekt at målemetoden i KOSTRA kan gi opphav til feilkilder fordi det ikke blir ...
  • Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt- og 

   Galloway, Taryn Ann; Kirkebøen, Lars Johannessen; Rønning, Marte (Rapporter;2011/4, Research report, 2011)
   Denne rapporten analyserer hvorvidt det er systematiske forskjeller mellom skoler i hvordan de setter standpunktkarakterer for sine elever. Måten dette gjøres på er å undersøke om det er systematiske avvik (på skolenivå) ...
  • Karbonlekkasje: Årsaker og virkemidler 

   Bye, Brita; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Karbonlekkasje blir sett på som et av de viktigste problemene ved utforming av klimapolitikk i enkeltland eller grupper av land. I denne artikkelen diskuterer vi karbonlekkasje knyttet til klimapolitikk i Norge eller en ...
  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge Nome; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet 

   Næsheim, Helge Nome; Lohne, Ylva (Rapporter;2003/22, Research report, 2003-12-15)
   Utgangspunktet for denne rapporten er en forespørsel fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om en kartlegging av omfanget av deltidsarbeid i arbeidslivet med fokus på tilbudssiden. I rapporten beskrives bruken av ...
  • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Notater / Documents;2014/45, Working paper, 2014-12)
   En rekke politikkinstrumenter er blitt iverksatt for å flytte husholdningenes energiforbruk bort fra fossilt brensel til fornybar energi, og øke energieffektiviteten i norske hjem. Slike endringer kan dels gå gjennom ...
  • Keynesiansk eller klassisk arbeidsløshet? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1984)
   Vi vet at sosialekonomiske teoretikere i løpet av de siste 10-15 år har gjort en stor innsats for å utforske arbeidsleshetens årsaker og å angi botemidler mot den. - Hvis jeg - som et tankeeksperiment - går til norske ...