Now showing items 3585-3604 of 4305

  • Svekket helse - mindre sosial kontakt : sosial deltakelse 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010-12)
   De aller fleste har hyppig kontakt med venner og familie. Vi har noen å snakke fortrolig med, og vi stoler på at noen stiller opp for oss når vi trenger det som mest. Det finnes likevel unntak. Menn mangler oftere enn ...
  • Syke- og fødselspenger i mikrosimuleringsmodellen LOTTE 

   Arneberg, Marie W.; Thoresen, Thor Olav (Rapporter;1994/10, Research report, 1994)
  • Sykefravær og frafall fra arbeidsmarkedet. Betydningen av sammensetningen av sykemeldte 

   Bruer-Skarsbø, Øyvind; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2022/10, Research report, 2022-02-24)
   Utviklingen i sykefravær over tid vil blant annet preges av hvordan sammensetningen av lønnstakere endres. Om det over tid blir en større andel lønnstakere med en høyere sannsynlighet for sykefravær enn tidligere, vil ...
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner 

   Bråthen, Magne; Vetvik, Kristoffer (Rapporter;2004/26, Research report, 2004-12-13)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt en forundersøkelse av sykefraværs- og uføremønstre blant ansatte med kommunen som arbeidsgiver. Formålet har vært å få rede på om mønsteret i legemeldt sykefravær og overgang til ...
  • Sykefraværet i Norge de siste tiårene. Det handler om kvinnene 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vi hører stadig at sykefraværet i Norge øker. I et lengre tidsperspektiv virker dette som en unyansert påstand; vi ser i data at i løpet av de siste 30 årene er det bare kvinnenes sykefravær som har økt. Sykefraværet ...
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet 

   Skjøstad, Othilde; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Hjemås, Geir (Rapporter;2019/04, Research report, 2019-02-15)
   Riktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av ...
  • Synthetic graphical modelling of binary panel data subject to non-response : a case study 

   Zhang, Li-Chun (Discussion Papers;No. 220, Working paper, 1998)
   The present paper applies synthetic graphical modelling to the binary panel data of the Muscatine Coronary Risk Factor Study, where the observations are subject to non-response. The methodology combines the techniques ...
  • Sysselsatte fra nye EU-land: lave nivåtall, men sterk vekst 

   Berge, Christoffer (Journal article, 2006)
   I 4. kvartal 2005 var det 9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene som var på korttidsopphold i Norge. I tillegg har det siden 4. kvartal 2003 kommet 3 867 sysselsatte fra de nye EU-landene i form av innvandring. Dette er ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen 

   Michaelsen, Espen (Rapporter;2011/6, Research report, 2011-03-01)
   Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er kjerneutdanningene og yrkene i kraftnæringen. Hovedvekten ligger på ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 

   Michaelsen, Espen; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2010/30, Research report, 2010-06-02)
   I denne rapporten forstås kraftnæringen slik den er definert i Statistisk sentralbyrås (SSB) Standard for næringsgruppering. "Kraftrelatert virksomhet" er bedrifter som produserer varer og tjenester som i all hovedsak er ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2010 

   Thoen, Håvard (Rapporter;2011/44, Research report, 2011-12-12)
   Sammendrag Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter nært knyttet til denne. Denne siste gruppen er bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2011 

   Thoen, Håvard (Rapporter;2012/34, Research report, 2012-11-09)
   Formålet med denne rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter nært knyttet til denne. Denne siste gruppen er bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2013 

   Slensvik, Julie Margrethe (Rapporter;2014/40, Report, 2014-12)
   Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i virksomheter nært knyttet til denne næringen. Hovedfokus er på situasjonen i 2013 og endringer fra 2012, men det gis også en del hovedtrekk tilbake ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2017/11, Research report, 2017-05-05)
   I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringen og relaterte næringer 2010 

   Thoen, Håvard; Johannessen, Jørgen Holck (Rapporter;2011/49, Research report, 2011-12-19)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene 

   Johannessen, Jørgen Holck (Rapporter;2009/43, Research report, 2009-11-12)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 

   Johannessen, Jørgen Holck; Aamodt, Marianne; Michaelsen, Espen (Rapporter;2010/55, Research report, 2010-12-15)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2011 

   Sandvik, Ole; Johannessen, Jørgen Holck (Rapporter;2013/5, Report, 2013-02)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rettet mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2012 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2014/12, Report, 2014-03)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rettet mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013 

   Ekeland, Anders (Rapporter;2015/5, Research report, 2015-01)
   I denne rapporten gis en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2012, 2013 og hovedtrekk i utviklingen fra 2003. Det er en oppdatering av rapport 12/2014. Formålet ...