Now showing items 4225-4244 of 4279

  • Å sammenlikne tall - men hvilke? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008-02)
   Det er noget fint og forstandigt ved tal. De véd hvad de vil og de gør, hvad de skal. Piet Hein
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge :en empirisk analyse av perioden 1993-2001 

   Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne (Rapporter;2006/20, Research report, 2006)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fattigdom i Norge fra perioden 1993- 2001. Dessuten ønsker vi å studere i hvilken grad individer som har lav inntekt i en kort periode er utsatt ...
  • Årsrapport 2015. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2016/11, Working paper, 2016-04-15)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2015. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2016 : Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2017/28, Working paper, 2017)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...
  • Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

   Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2018/35, Working paper, 2018-09-14)
   Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2017. Det inkluderer avtalen til utvalet, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel ...
  • Årsrapport for SkatteFUNN-evalueringen - 2004 

   Cappelen, Ådne; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Kjesbu, Knut Arild; Møen, Jarle; Petterson, Geir; Raknerud, Arvid (Rapporter;2005/12, Research report, 2005-05-10)
   SkatteFUNN er en del av det norske skattesystemet og har til hensikt å stimulere næringslivets forsknings- og utviklingsarbeid. Ordningen ble innført i 2002 og gjort gjeldende fra skatteåret 2002. I 2003 ble ordningen ...
  • Årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 

   Thonstad, Merete; Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2019/34, Working paper, 2019-09-27)
   Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall ...
  • Økende knapphet i kraftmarkedet : vil prisoppgang påvirke forbruket? 

   Johnsen, Tor Arnt; Lindh, Cecilie (Journal article, 2001-12)
   Svingningene i kraftprisene her i landet har vært store de senere årene. Det skyldes betydelige variasjoner i tilgangen på vannkraft, varierende temperaturer og tidvise skranker i overføringsnettene. I Norge og Sverige ...
  • Økningen i minstepensjonen : er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? 

   Langset, Bjørg; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per år. Med en inntektsøkning i ytelsene til pensjonister med lave inntekter fra folketrygden, forventes det at inntektsforskjellene mellom pensjonistene ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Research report, 2019-10-29)
   De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022 

   Hattrem, Aurora (Rapporter;2022/45, Research report, 2022-10-27)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyse av den økonomiske situasjonen og levekårene for personer i Norge som tilhører husholdninger med lavinntekt. Dette er den 14. rapporten i rekken som gir en slik samlet ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper trygdemottakere, 2001 

   Andersen, Arne S.; Birkeland, Eva; Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Rapporter;2002/20, Research report, 2002-08-28)
   Denne rapporten beskriver ulike sosiale forhold for følgende grupper av trygdemottakere: alderspensjonister, uførepensjonister, enslige forsørgere, langtidssyke, pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) og etterlatte ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/2, Research report, 2004-01-30)
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2004 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2004/28, Research report, 2004-12-21)
   Sosialdepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet har frem ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2005 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2006/3, Research report, 2006-02-02)
   Sosial- og helsedepartementet innledet i 2001 et samarbeid med Statistisk sentralbyrå med det formål å presentere statistikk og analyse over økonomi og levekår for en rekke ulike grupper. Resultatene fra dette prosjektet ...
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2006 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2007/8, Research report, 2007-01-26)
  • Økonomi og levekår for ulike grupper, 2007 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;2008/19, Research report, 2008-05-15)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike utsatte grupper som i større grad ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2009 

   Enes, Anette Walstad (Rapporter;2010/3, Research report, 2010-02-01)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 

   Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad; Kirkeberg, Mads Ivar; Normann, Tor Morten; Strøm, Frøydis (Rapporter;2011/5, Research report, 2011-02-01)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...